תקנון – פעילות "תא הפרסים" - כנס קציני בטיחות 7.5.24

עודכן לאחרונה:
להורדת קובץ PDF

תקנון זה בא להסדיר את תנאי פעילות "תא הפרסים" אשר יבוצע על ידי חברת Cello למשתתפי "יום ההשתלמות של איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה" שיתקיים ב- 7.5.24 באולם הכנסים "שפיים".

1. עורכת הפעילות:
סלופארק טכנולוגיות בע"מ (מ.ת. 513513366)

2. תקופת הפעילות:
07.05.2024.

3. הפעילות:
3.1. המשתתפים בפעילות אשר ישיבו על תשובה נכונה לשאלות שיוצגו להם יהיו זכאים להיכנס לתא הפרסים ולנסות לזכות בפרס. בין כרטיס הפרס שבתא הפרסים יהיו פרסים אישיים וכן פרס ארגוני. משתתף שהכרטיס שיבחר יהיה הפרס הארגוני, כהגדרתו לעיל, לא יהיה זכאי לפרס אישי. בכל מקרה יובהר כי המשתתפים לא יוכלו לבחור מתנה ספציפית מבין המתנות הקיימות.
3.2. לטובת ההשתתפות בפעילות על כל משתתף למלא את פרטי הקשר שלו ולענות נכונה על שאלה על מנת להיות זכאי להיכנס ל"תא הפרסים". לכל משתתף יהיו עד 2 ניסיונות להשיב נכונה על השאלה שתוצג לו. משתתף אשר ישיב באופן שגוי בכל הניסיונות לא יהיה זכאי להיכנס לתא הפרסים.
3.3. הזכייה בפרס תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון כל משתתף שענה נכונה על השאלה יוכל לתפוס מהאויר בלבד מספר כרטיסי הפתעה אשר יתעופפו בתא הפרסים. כל משתתף יוכל לשהות בתא הפרסים במשך 15 שניות לכל היותר, בהן יוכל לאסוף פתקים ולהכניסם לקופסא ייעודית. בזמן שהיית המשתתף בתא הפרסים יופעל מפוח שיפריח את הפתקים באויר בכל זמן שהיית המתמודד. לאחר חלוף 15 שניות תופסק פעילות המפוח והמתמודד ידרש לצאת מהתא. בשלב השני – על המשתתף לגשת לנציג החברה ולהעביר לידיו את הקופסא. נציג החברה ישלוף את אחד מפתקי הפרסים אשר יהווה את הפרס הזוכה. אסור למשתתף להפריע או להשפיע, בכל צורה שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, על בחירת הפרס על ידי נציג החברה. הפרעה כאמור תפקיע את זכותו של המשתתף לפרס.
3.4. מובהר כי התא יכלול פתקים "ריקים" לצד פתקים המכילים פרסים (להלן: "הפתקים"). יודגש כי יתכן כי משתתף לא יזכה בפרס במידה ולא הכניס פתק עם פרס לקופסה.
3.5. טרם ההשתתפות על המשתתף לבצע רישום ולאשר את תקנון ההשתתפות ולאשר קבלת דיוור שיווקי מטעם עורכת הפעילות ו/או חברות הקשורות אליה בהתאם לפרטים שמסר, כמשמעות המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הודעות שיישלחו לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, במסרונים (SMS) או בשיחה טלפונית וכן דיוור אישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מובהר כי המשתתף יהיה רשאי לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה בכל עת ובהתאם לדרך ההסרה המפורטת בדיוור ו/או בפנייה לעורכת המכרז באחד מאמצעי הקשר שהיא מעמידה. אי עמידה בהוראות סעיף זה משמעותה כי המשתתף מוותר על זכותו לקחת חלק בפעילות.
4. סוגי מתנות שינתנו:

סוג הפרס פרס כמות
פרס ארגוני מגוון שירותים לארגון בשווי 2,500 ש"ח – חניות, נסיעה בכבישי אגרה, שטיפת רכבים 1
פרס אישי טאבלט ACER 10" 1
 Buyme *ארוחת בוקר זוגית 1
Buyme All * בשווי 50 ₪ 6
סוללת גיבוי 10,000 מיליאמפר פנס לד מובנה 1
מארז כוסות וויסקי 5
מנורת תאורת לילה 5
ספל עם תחתית חימום 15
בקבוק תרמי 15
כוס תרמית 14
עכבר אלחוטי נטען 5
משקל מזוודה 5
סה"כ 74

*שוברי הBUYME יישלחו במועד מאוחר יותר באופן דיגיטלי בלבד.

5. מהות הפעילות:
5.1. כל משתתף יוכל להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד.
5.2. המתנות תועברנה לזוכים בכל מועד ו/או דרך שתמצא החברה לנכון.

6. התנהלות במסגרת הפעילות
6.1. בעצם ההשתתפות בפעילות, מאשר ומצהיר המשתמש כי הוא קרא את כל הוראות תקנון הפעילות והוא מסכים להן ומתחייב לפעול על פיהן.
6.2. המשתמש מתחייב שלא לפגוע באופן כלשהו בדף הפעילות ו/או בתקינותו ו/או בשימושם של משתמשים אחרים בו.

7. שונות
7.1. במקרה של חוסר אפשרות לפעילות עקב כוח עליון, ולרבות מצב בטחוני ו/או מגפה וכד', לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה כנגד אי קיום הפעילות.
7.2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום אחר -גוברות הוראות התקנון דנן על פני כל פרסום אחר.
7.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לשנות את הרכב המתנות שניתן לקבל.
7.4. כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקושרים בפרס, ככל שיהיו כאלו, לרבות אך לא רק, אגרת רישוי, תשלום מס, יחולו על הזוכה בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
7.5. ידוע למשתתף והוא מסכים לכך כי עורכת הפעילות, סלופארק טכנולוגיות בע"מ, תוכל לעשות שימוש בשמו, בפרטיו ובתמונתו ולהציגם באתר האינטרנט שלה ו/או של חברה בת ו/או כל חברה קשורה אחרת במידה ללא כל מגבלה שהיא לרבות עריכתם ו/או בזמן השימוש בהם, וזאת, בין היתר, לצורכי פרסום וקידום מכירות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל תשלום ובכל אמצעי מדיה. מובהר כי לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי סלופארק טכנולוגיות בע"מ ו/או חברה קשורה בקשר לאמור בסעיף זה.
7.6. החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות המתנה. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע למתנה ו/או לאספקתו, ולא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של צדדים שלישיים. בכל מקרה, המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי סלופארק טכנולוגיות בע"מ ו/או כל צד שלישי אחר בקשר עם ליקוי שיתגלה במתנה.
7.7. המשתתף לא יהיה זכאי בשום שלב להחלפת המתנה באחרת ו/או להמרת המתנה בכסף או בשווה כסף.
7.8. תקופת ההתיישנות ביחס לכל טענה בקשר עם הפעילות ו/או המתנה הינה שבוע ממועד מתן ההודעה על הזכייה.
7.9. פעילות זו נועדה לשם השעשוע והבידור.
7.10. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.
7.11. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
7.12. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם הפעילות הינו בבית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל אביב בלבד.
7.13. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital