מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה:
להורדת קובץ PDF

1. כללי

1.1 חברת Cello (סלופארק) (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה ככל שביכולתה בעת השימוש שלך באתר ובאפליקציה (להלן יכונו יחדיו "האפליקציה" ו/או "האתר").

1.2 ידיעתך כי החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באפליקציה, והכל באופן שומר ומכבד את פרטיותך והתואם את הוראות הדין. לפיכך, יש לקרוא בעיון רב מדיניות פרטיות זו טרם השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, שכן מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה.

1.3 ידיעתך כי האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך, אלא במקרים בהם תמסור מידע זה מיוזמתך ובעת מתן גישה למידע דרך האפליקציה; בעת מילוי טופס מקוון באתר, ביצוע רישום לאזור אישי ו/או לשירות מסוים ו/או לרשימה כלשהם, בתהליך יצירת קשר וכיוצא באלה.

2. רישום, מסירה ושמירת מידע

2.1 גלישתכם באתר ו/או ההרשמה וההצטרפות לפרויקט מהווה הסכמתכם למסירת המידע אודותיכם, לשמירתו במאגרי החברה ולשימוש שהחברה ו/או צדדים שלישיים עשויים לעשות במידע שנאסף אודותיכם. החברה ו/או מי מטעמה מחויבת לשמור על סודיות וחשאיות המידע שברשותה בהתאם לחוק החל. החברה תשתמש במידע על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות הדין.

השימוש במידע הנמסר על ידכם ישמש, בין היתר, לצורך התאמת האתר והשירותים להעדפותיכם, ניהולו התקין של האתר כמו גם לשם מתן שירות ללקוחות לרבות בקשר עם הפרויקט וייעול הקשר עם החברה ו/או צדדים שלישיים, ובכלל זה לצורך ביצוע פניות למטרות שיווק ושירות ו/או הבהרות ועדכונים בכל עניין הקשור למוצרים ו/או לשירותים שמסופקים על ידי החברה, ובכל צורה שהיא ובכלל זה בדואר אלקטרוני, בפקס, בהודעות כתובות לרבות באמצעות יישומים לטלפונים ניידים וכל אמצעי אחר.

ייתכן כי חלק ואף כלל השירותים באתר ו/או באפליקציה טעונים ו/או יהיו טעונים רישום. במסגרת הרישום תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי האשראי שלך לצורך ביצוע תשלום. בהתאם לצורך, ידרשו גם פרטים נוספים לצורך זיהוי ותפעול, כגון מספר תעודת זהות, מספר רכב ו/או פרטים קשורים אחרים. השדות שחובה למלאם כדי להשתמש בשירותים המוצעים יסומנו במפורש. מובהר לך כי מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירות ו/או לצרוך שירותים הטעונים זיהוי ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר והאפליקציה (להלן "ההרשמה").

2.2 בעת שימוש באתר ו/או באפליקציה יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך, למשל, לצורך התראה על סיום חניה ו/או הסדרי תשלום בחניונים. בהמשך השימוש באתר ו/או באפליקציה הנך נותן הסכמתך לשימוש במערכת המסרונים כדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

2.3 החברה תהא רשאית להפעיל דחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד שמסר המשתמש בעת ההרשמה. עוד ידוע למשתמש כי עם ביצוע ההרשמה לאתר ו/או לאפליקציה ומסירת הפרטים אודותיו לחברה, החברה תהא רשאית לפנות אליו, מעת לעת, בהצעות שיווקיות והטבות באמצעות הודעות שיישלחו בדוא"ל ובמסרונים (SMS) או בשיחה טלפונית. לצורך כך, המשתמש נותן הסכמתו הכללית, מראש, טרם הצטרפות לשירות באתר ו/או באפליקציה. מובהר כי המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת המידע באמצעות דרכי ההסרה אשר יפורטו בהודעות בהתאם להוראות הדין.

2.4 בעת שימוש באתר ובפרט בשימושך בו דרך מכשיר נייד כלשהו, החברה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך, הכל על מנת לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי החברה, או כדי לספק לך מידע על שירותי החברה ו/ או מטעמה המותאמים למיקומך.

2.5 לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן "המאגרים"), ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המוצע על ידי החברה ו/או המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך; טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים, עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שיעלו.

2.6 על-פי חוק, אינך מחויב למסור כל מידע, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה ו/או למי מטעמה ו/או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך ובחירתך החופשית ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.

2.7 כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר ו/או האפליקציה, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן מעת לעת, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו, לרבות כלל הנזקים שיגרמו עקב מסירת מידע לא נכון, לך או לכל גורם אחר.

2.8 בהמשך לאמור לעיל, ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע אישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, התחשבנות חודשית עבור השירותים השונים המוצעים באתר ו/או באפליקציה. יתרה מזו, מובהר כי לעיתים תעמוד לחברה החובה, ואף הזכות, לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות גורמים רגולטוריים שונים, רשויות ובתי המשפט) בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ו/או באפליקציה ככל שתידרש לכך עפ"י דין ו/או צו שיפוטי מתאים, ובמידת הנדרש כדי לאכוף מדיניות זו.

2.9 למען הסר ספק, יודגש כי הסכמתך לאמור במדיניות זו נלמדת מהשימוש באתר ו/או באפליקציה, וכי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדי ג' בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

2.10 ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג', אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באירופה ו/או ארה"ב), בין אם הדבר מבוצע כעת או יבוצע בעתיד.

2.11 לשם מתן השירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או כדי לאמת זהותך, החברה עשויה לקבל מנותני השירותים השונים מידע אישי, ובכללו פרטים מזהים, אודותיך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המנויות בתקנון תנאי השימוש, תנאי השימוש בקשר עם שירות החילוץ, ואף במדיניות זו.

2.12 כאמור, הפרטים אשר יתקבלו אודותיך מאת צדדי ג' ונותני השירותים, נמסרים בהסכמתך המפורשת והנך פוטר את החברה מכל חבות או אחריות בקשר עמם (לרבות השימוש בהם).

3. איסוף ושימוש במידע

3.1 החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה למען המטרות המנויות לעיל, וכן על מנת לנהל ולייעל הקשר עמו, לשפר, להעשיר או לשנות את האתר ו/או האפליקציה, את השירותים והתכנים המוצעים בהם, וכן על מנת לעדכן מעת לעת את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים ו/או אשר יוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.

3.2 האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר ו/או האפליקציה או התאמתם להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר ו/או האפליקציה, זמני ואופני השימוש, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים דרכם.

3.3 בפרט, החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics ו/או בכלים אחרים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, סוגי המכשירים הסלולריים המשמשים לכניסה וצריכת השירותים על ידם, ושלל הפעולות שנעשות על-ידי משתמשים באתר. המידע שייאסף הינו אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של משתמש. השימוש ב- Google Analytics, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכללית של החברות והפרטנית לכל מוצר, ככל שקיימת, באופן שאינו גורע אחד מהשנייה.

3.4 ידיעתך כי החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיז", Pixels ו/או Tags למינהם. המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ו/או שורות קוד המוטמעות בדפדפן. אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר ו/או באפליקציה, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך, לדוגמא, חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע הנ"ל מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי שלך. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- "קוקיז", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, ואף תוכל לנטרל את השימוש ב Google Analytics, על ידי שינוי ההגדרות באתר גוגל.

3.5 חלק מקבצי הקוקיז עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיז, גם אם נשמרו אצלך.

3.6 ידוע ומובן לך כי ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, ואף כולם, לא יהיו נגישים אם תחסום ו/או תמחק את הקוקיז. לפיכך, מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך, ותוך הבנה שייתכן שחלק מהשירותים ו/ או כולם לא יהיו זמינים עבורך אם תעשה כן.

3.7 המידע בקבצים הללו מאובטח, והחברה עושה ככל יכולתה על מנת שרק מחשבי החברה באתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4. העברת מידע לצדדים שלישיים

4.1 יתכן שחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצגים והמוצעים באתר ניתנים על ידי צדדים שלישיים ולרבות שותפים עסקיים של החברה , ויתכן כי באתר יוטמעו קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, בין אם בקישור פיזי (LINK) ובין באמצעות פרסומות. שירותים אלו אינם ניתנים על ידי החברה ואין לחברה מידע ו/או שליטה אודות תנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מידע כזה אינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים ולפיכך החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל מידע הנמסר לצדדים שלישיים על ידכם. למען שמירה על המידע הנמסר על ידכם הינכם מתבקשים לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, לפני שתבחרו למסור להם מידע כלשהו ולוודא כי אלו מקובלים עליכם. עוד מובהר כי האחריות המלאה על השימוש בשירותי צדדים שלישים חלה בלעדית עליכם, ואין החברה אחראית להשלכה כלשהי כתוצאה משימוש בשירותים של הצדדים השלישיים.

4.2 החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך או בהתאם למדיניות פרטיות זו.

4.3 החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:

  • על-פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו;
  • מספר הרישוי של רכבך (בלבד, ללא פרטיך האישיים) עשוי להיקלט בחניונים בעלי מצלמות זיהוי לוחית רישוי ואשר קיים עמם הסדר, זאת על מנת שתוכל ליהנות משירות החניונים.
  • במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;
  • במקרה בו בוצעה מצדך הפרת תנאי תקנון זה ו/ או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;
  • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
  • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  • במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  • במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.

4.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.

4.5 הנני מאשר/ת כי ככל שכתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שמסרתי ישתנו, מכל סיבה שהיא, אפנה לחברה ואעדכן אודות השינוי ופרטיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובן לי כי אם לא אעשה כן, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או נותן השירות בקשר עם משלוח ו/או קבלת מידע נדרש, לרבות אך לא רק, בגין שינויים בחניה, חיובים וכיוצא באלה.

5. אבטחת מידע

5.1 החברה עושה ככל שביכולתה על מנת להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המשתמשים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

5.2 החברה משתמשת באמצעי הגנה ואבטחה סבירים ומקובלים ביחס לפעולות מסירת מידע מקוון בהתאם לנדרש בדין, ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת החברה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים.

5.3 החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק למשתמשים את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, החברה מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

מובהר כי המשתמשים אחראים לשימוש בפרטים המזהים אותם אישית, וגם עליהם האחריות לנקוט אמצעי אבטחה ובכלל זה שימוש באמצעי אבטחה נגד וירוסים, אי מסירתם של פרטי הזדהות לצד שלישי לא ידוע ובכלל זה בדוא"ל ו/או ברשתות חברתיות ו/או ברשתות ציבוריות. החברה מבהירה כי היא אינה פונה בדוא"ל בבקשה לקבל פרטים אישיים ו/או קוד סודי וכד'.

שינויים באתר והפסקת השירות:
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות בין אם מדובר בתקלה ובין מכל סיבה אחרת. מובן כי החברה לא תהייה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לך ככל ששירותי האתר יופרעו. בנוסף, החברה תוכל לשנות את מבנה האתר בהתאם לשיקול דעתה, ובכלל זה את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – כולם ו/או חלקם והכול ללא צורך ליתן כל הודעה על כך מראש.

6. שונות

6.1 אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה, קיים ו/או משתמע, אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

6.2 תנאי תקנון זה, על שלל פרקיו, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

6.3 האתר ו/או האפליקציה עשויים להציע קישורים/ הפניות לאתרי אינטרנט של צדדי ג', לרבות אך לא רק, אתרים של נותני שירותים (לדוגמא, שירותי החילוץ). במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר ומהאפליקציה. עם יציאתך, תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר אליו נכנסת. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, שכן לא בדקה ואין ביכולתה לבדוק אותם, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו כאמור לעיל תחת אחריותך הבלעדית.

6.4 על השימוש באתר ו/או באפליקציה, ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בהם, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד.

6.5 הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

6.6 השימוש באתר מיועד לשימושם של בעלי רישיון נהיגה ומורשים לשימוש ברכב הרלוונטי, ובתחומי ריבונותה של ישראל בלבד. באם אינך עומד בתנאי מאלו, עצם שימושך באתר ו/או באפליקציה יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה, והשימוש בו כאמור, תחת אחריותך הבלעדית.

6.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או האפליקציה ו/או להפסיק את פעילותם, לעדכן את מבנהם, תוכניהם והחומרים שבהם ללא כל הודעה מראש. למשתמש לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור, שכן הדברים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

6.8 כמו כן, החברה רשאית ואף עשויה לשנות ו/או לעדכן את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ללא כל הודעה מראש ולאור שיקול דעתה הבלעדי. תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המחייבים בכל זמן הם אלו העדכניים המופיעים באתר, כאשר תאריך עדכונם האחרון יופיע בראש התקנון. לפיכך, מומלץ לעיין בהם מפעם לפעם וטרם השימוש באתר.

6.9 האחריות לשיפוי החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק (לרבות מוניטין), הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, הנובעים עקב הפרת תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, תחול עליך בלבד ויהיה עליך לפעול לשיפוי כאמור באופן מידי וללא כל דיחוי.

7. הזכות לעיין במידע הנאסף

7.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך (באמצעות ייפוי הכוח המתאים על פי דין), הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. החברה תעשה כל שביכולתה למילוי בקשתך, בהתאם למוטל עליה על פי חוק, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לניהול עסקיה ישמר לפרק הזמן הנדרש לכך, בהתאם לחוק.

כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות פנייה בחשבון המשתמש באתר האינטרנט והאפליקציה או באמצעות פנייה לחברה במוקד שירות הלקוחות בטל' 9070*. בכל תכתובת לחברה עליך לכלול את פרטיך המלאים לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר.

8. יצירת קשר

ככל שיש לכם שאלות נוספות או הבהרות בכל עניין בקשר עם תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או בכל נושא אחר, נשמח אם תיצרו איתנו קשר דרך השירות הדיגיטלי שלנו באמצעות אתר האינטרנט, בכתובת הרוקמים 26 חולון, או באמצעות שיחה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שמספרו 9070* או 03-7187711 (בשעות הפעילות א'-ה' 08:00-17:00 ו' 8:00-12:00).

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital