מנויים עסקיים - תנאי שימוש

עודכן לאחרונה:
הורדת קובץ PDF

 

  "הסדר חניה" הסדר לתשלום דמי חניה באמצעות טלפון סלולארי.
  "Cello (לשעבר סלופארק)" סלופארק טכנולוגיות בע"מ, מס' חברה 51-351336-6, מרח' הרוקמים 26, חולון, המפעילה את הסדר החניה באמצעות האפליקציה.
  "המנוי" מי אשר הצטרף להסדר חניה, המורשים מטעמו, באי-כוחו והנהגים מטעמו.
  "החשבון" חשבון המנוי המתנהל אצל Cello (לשעבר סלופארק).
  "הרשויות" רשויות מקומיות המעמידות, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן, מקומות חניה בתשלום לציבור הרחב ו/או חניונים ציבוריים/פרטיים.
  "השירותים" שירותים אשר תעניק Cello (לשעבר סלופארק) למנוי בנושא תשלום החניה ו/או תשלומים נוספים אחרים בהם שירותי חניונים ובהם גם משלוחי מסרונים.
  "אתר האינטרנט" אתר האינטרנט המצוי בבעלותה של Cello (לשעבר סלופארק) הנושא את הכתובת https://cello-app.com/
  "שרות לקוחות" שרות לקוחות Cello (לשעבר סלופארק) פועל בימים א'-ה' ובימי שישי וערבי חג בשעות העבודה המקובלות.
 

השימוש באתר ו/או באפליקציה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הזמינים דרכם או מוצעים על-ידם, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי השימוש למנויים העסקיים, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בפרק ב' לתקנון זה, ולהתחייבותך לפעול על-פיהם.
ידיעתך תקנון זה, על פרקיו, מהווה ומסדיר את ההסכם בינך לבין Cello (לשעבר סלופארק), וכן כי הנוסח המחייב הינו הנוסח העדכני באתר ו/או באפליקציה, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
במסמך זה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

פרק א' – תנאי שימוש

אופן ההצטרפות להסדר החניה

על המנוי המבקש להצטרף להסדר החניה Cello (לשעבר סלופארק) לפעול באחת מהדרכים הבאות:
1. לפנות אל Cello (לשעבר סלופארק)באמצעות אתר האינטרנט בכתובת https://cello-app.com/ או האפליקציה הסלולארית או החיוג הטלפוני ב-9070*, לבצע את תהליך הרישום על פי השדות הנדרשים להרשמה מלאה לרבות מספר נייד, רכב, ת.ז ומתן הרשאה ל-Cello (לשעבר סלופארק) לחיוב כרטיס האשראי שלו, ולתת את הסכמתו לתנאי השימוש.
2. המבקש להצטרף להסדר החניה, מתחייב לספק ל-Cello (לשעבר סלופארק) מידע אמין ותקף והוא מצהיר כי פרטי המנוי לרבות מספר הרכב והסלולארי הינם בבעלותו ו/או המנוי רשאי לעשות בהם שימוש.
במידה והתברר למנוי כי נמסר על ידו מידע שגוי לCello (לשעבר סלופארק), על המנוי להודיע על כך ל-Cello (לשעבר סלופארק), לאלתר, ולתקן מידע שגוי זה. במידה והמנוי מחליף את מספר הנייד ו/או מספר הרכב עליו לעדכן את סלופארק בכדי למנוע שימוש לא מורשה במנוי.
3. הצטרף המנוי להסדר החניה Cello (לשעבר סלופארק), ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש, כי מסכים הוא להם וכי לא תהיה לו כל טענה כנגדם.

 1. מובהר,כי ביצוע רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המנוי  מהווה הסכמה מפורשת  של המנוי לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם להקל על המנוי את תשלום דמי החנייה בחניונים עימם עובדת החברה ו/או על מנת לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המנוי רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה ע"י שליחת הודעת הסר לטלפון ממנו מגיעים המסרונים. מובהר בזאת למנוי כי לעיתים יתכנו תקלות ו/או ליקויים אשר בגינם לא תופיע המילה "הסר" במסרונים ו/או ההודעות שישלחו לו מאת החברה ואולם ככל שהמנוי ישלח הודעה חוזרת לחברה עם המילה "הסר" יוסר המנוי מרשימת התפוצה של החברה. המנוי מאשר ומצהיר כי הוא מסכים לאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

מהות ההתקשרות

 1. הסדר החניה מעניק למנוי אמצעי לתשלום דמי חניה בגין שימוש במקומות חניה ציבוריים "כחול לבן" או המסומנים ע"י שילוט ו/או במגרשי חניה מוסדרים ובגין קבלת שירותים.
 2. אין בהסדר החניה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי חניה כלשהם.
 3. האחריות להסדרת מקומות חניה ציבוריים ולקביעת גובה דמי החניה בגין השימוש במקומות חניה אלה, מצויה באחריותן הבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלבנטית.


השימוש בהסדר החניה

 1. הצטרף המנוי להסדר החניה, ימסור ל-Cello (לשעבר סלופארק) את מספר הטלפון הסלולארי אשר באמצעותו יפעיל המנוי את הסדר החניה, מספר הרכב ופרטיו האישיים. הפעלת הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי Cello (לשעבר סלופארק), מעת לעת.
 2. השימוש בשירות החניה לרבות אפליקציית החניה לאייפון ו/או לאנדרואיד ו/או שירות החיוג בטלפוני יהיה זמין ללקוח להפעלת החניה בהתאם לזמנים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. הפעלת החניה כוללת בחירת עיר או עיר ואזור וכן בחירת מספר רכב הלקוח. על הלקוח לוודא כי בחר בעיר והאזור הנכונים בהתאם לשילוט המקומי בו מחנה וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי לחניה הנוכחית. למנוי לא תהא טענה כלפי Cello (לשעבר סלופארק) בגין קבלת דו"ח חניה במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או השימוש בשירות החניה לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.
 3. המנוי מסכים, כי הרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו תעביר לחברה מידע בדבר דוחות חניה שנרשמו על ידה לרכבו לטובת בחינת זכאותו להחזר אגרת הסדר חניה ששולמה
 4. למען הסר ספק, לחברה אין כל סמכות לזכות את המנוי בגין אגרה חניה אשר נגבתה ממנו באמצעות שירותיה והאגרה הינה בבעלותן הבלעדית של הרשויות המקומיות ורק להן הסמכות להורות על זיכוי המנוי.
 5. המנוי מסכים ומאשר העברת מידע מהרשות המקומית שבתחומה החנה את רכבו לחברה, בדבר דו"חות חניה שנרשמו לרכבו, לטובת בחינת זכאות המנוי להחזר אגרת חניה ששולמה.
 6. המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בהסדר החניה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובתקינות מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו.
 7. המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לבדיקת זמינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובדבר קליטת הודעתו ל-Cello (לשעבר סלופארק) באמצעות הטלפון הסלולארי שלו בדבר רצונו לעשות שימוש בהסדר החניה ו/או בדבר רצונו בקבלת שירותים.
  האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי ו/או הפעלה בלתי רצונית של מכשיר הטלפון הסלולארי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות חניה וכיו"ב.
 8. השימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה הינו בלתי חוקי ואף מסוכן. המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. Cello (לשעבר סלופארק) לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו במסגרת הסדר החניה ו/או קבלת שירותים.
 9. Cello (לשעבר סלופארק) תזהה את מיקום הפעלת החניה כאשר שירותי ה-GPS מופעלים וכי האפליקציה זיהתה את מיקום הפעלת החניה (עיר ואזור). באחריותו המשתמש לוודא כי בחירת מיקום החניה הינה לפי הוראות השילוט המקומי.


תעריפי החניה, מסלולים והסדר תשלום

 • תקופת החיוב בגין החניות והשירותים שבוצעו בחשבון הלקוח יהיו בתקופה שבין ה-25 לחודש עד ה-24 לחודש העוקב.
 • החיוב בגין השירותים במסלולים במנוי יחויבו באופן מלא עבור כל תקופת החיוב, או חלק ממנה, ולכל רכב הרשום במנוי בנפרד. החיוב עבור כל רכב הרשום במנוי יבוצע ללא תלות בשימוש בשירותים או בחלק מהם עבור אותו רכב.
 • התעריפים בגין השירותים ייקבעו על ידי Cello (לשעבר סלופארק) , מעת לעת, והם יפורסמו על ידי Cello (לשעבר סלופארק) באתר האינטרנט.
 • תשלום דמי החניה על פי הסדר החניה והתשלום בגין השירותים ייעשה על ידי המנוי לCello (לשעבר סלופארק) באמצעות כרטיס האשראי של המנוי. עם הצטרפותו של המנוי להסדר החניה, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך.
 • לא עלה בידי Cello (לשעבר סלופארק) לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי באמצעות כרטיס האשראי שלו, יפרע המנוי את חובו לCello (לשעבר סלופארק) בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.

מסלולים המוצעים ללקוחות Cello Biz

מסלול “cello biz" ללקוחות בעלי 6 רכבים ומעלה במנוי. עלות המנוי היא בהתאם למסלול שנחתם בהסכם ההצטרפות. השרות כולל:

 • חניה מוסדרת בפריסה ארצית בכחול לבן
 • שירות חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים
 • חשבונית מרוכזת אחת בעבור כלל החניות והשירותים בנוסף לפירוט
 • הגבלות  חניות לפי ימים שעות ומיקום
 • התראת דוחות חניה אונליין
 • נוהל 6 בקרה על נהיגת העובד
 • ממשק ניהול גם מהנייד
 • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות תזכורות להארכת החניה למניעת דוחות, שירות תזכורות לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
 • כיבוי חניה אוטומטי: שירות המאפשר כיבוי החניה בצורה אוטומטית עם תזוזת מכשיר הנייד ממנו הופעלה החניה או באמצעות זיהוי התחברות למכשיר בלוטות' (רישום פטנט בתהליך) אשר יוגדר מבעוד מועד. השירות מאפשר חניה מדויקת וחוסך כספים מיותרים על חניות סרק
 • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי Cello (לשעבר סלופארק) יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה

מסלול "עצמאיים" ללקוחות עד 5 רכבים במנוי. השרות כולל:

 • שירות "סטארטר" – תזכורות להפעלת חניה.
 • תזכורות להארכת חניה
 • סיום חניה אוטומטי
 • פטור מעמלות חניונים
 • תיקון פנצ'ר ללא עלות
 • מנוי לכבישי אגרה
 • אפליקציית ניהול

מנגנון כיבוי החניה האוט' נשען על פרמטרים ממכשיר הנייד הכוללים בין היתר אך לא רק את מערכת GPS של המכשיר, מנגנון הבלוטות' ועוד. המנגנון יכבה את החניה באופן אוט' ללקוחות הנרשמים לשירות מראש באמצעות האפליקציה ו/או נציג שירות במוקד. יובהר כי המנגנון יעבוד בתנאי:
1 .מערכת ה- GPS במכשיר או מערכת הבלוטות' יהיו פעילים.
2.  הלקוח נמצא באזור עם קליטה ו/או לא קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים.
3. על האפליקציה להיות פעילה "ברקע" בכדי לקבל את השירות.

לאחר החיווי כי הרכב עזב את מקום החניה, המנגנון יכבה את החניה עבור הלקוח ויישלח אליו הודעת SMS על חיווי הפעולה. באפשרות הלקוח להפעיל ולכבות את מנגנון הכיבוי האוט' ע"י מסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח כיבה את המנגנון, השירות לא יעבוד והחניה לא תסתיים. באפשרות הלקוח להפעיל מחדש את החניה לאחר שזו הסתיימה ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת. מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי כניסה לרכב בעת חניה פעילה וכיבוי החניה בהתאם. יובהר כי במידה והלקוח יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' לכיבוי החניה, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי והמנגנון לא יפעל על רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים. המשתמש מודע כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הוא נמצא ועל כן קיימים מצבים בהן תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות' והחניה תכובה אוט' ו/או לא תכובה כלל ולכן על המשתמש להיות אחראי על כיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך. Cello (לשעבר סלופארק) תשלח ללקוח הודעת SMS לחיווי על הכיבוי בכדי למנוע מצבים שכאלה. אי קבלת ה-SMS מטעמים של החברה הסלולארית הרלוונטית לא פותרת את הנהג מהאחריות על כיבוי ו/או הפעלת החניה. על הפעלת החניה להיות בקרבת מקום חניית הרכב ולא מרחוק. כמו כן, ייתכן כי השירותים האוטומטיים יפעלו ללא בקשת המנוי ויפסיקו את החניה באופן אוטומטי ו/או בשימוש בהתקן בלוטות' במצב בו בעל החשבון ו/או נהג בחשבונו מחנה את הרכב לגביו הוא מעוניין להפעיל את השירותים ובכוונתו להמשיך ולנסוע בכלי תחבורה חלופי.

מנגנון הצלה

ברשויות מקומיות סמוכות קיימים מקומות חניה ברחובות מסוימים, אשר מנוי המבקש להחנות בהם את רכבו ,טועה לחשוב שהם מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחת בעוד שהם למעשה מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחרת. המשמעות היא, כי ברשות הגובלת אמנם יופעל אמצעי לתשלום אגרת הסדר החניה, אך ברשות הזכאית תודיע המערכת לפקח כי לא שולמה אגרת הסדר חניה כדין. המנוי נותן הסכמתו לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות, ויימצא, כי המערכת הופעלה ברשות הגובלת, תבצע המערכת באופן אוטומטי "תיקון" בו תסיים את פעולתה ברשות הגובלת ותחל לפעול ברשות הזכאית ("מנגנון הצלה") כך שעד למועד התיקון תשולם אגרת הסדר חניה לרשות הגובלת ולאחריו תשולם אגרת הסדר החניה לרשות הזכאית. חיוב המנוי בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המנוי ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה חנה בפועל. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות מנגנון ההצלה, והאחריות לחניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המנוי בלבד. כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית.

שירות חניונים

חברת Cello (לשעבר סלופארק) מפעילה שירותי חניה סלולארית בחניונים ברחבי הארץ לרבות חניוני אחוזות החוף הממוחשבים/ממוכנים בעלי מערכות LPR לזיהוי לוחית רישוי לתשלום נוח ופשוט. לצורך קבלת השירות, Cello (לשעבר סלופארק) תעביר את מספר רכב המנוי למפעילות החניונים לצורך ביצוע התשלום. הודעת כניסה לחניון וכן הודעת התשלום בפועל ישלחו בכניסה וביציאה מהחניון בהודעת SMS, בהתאמה. ידיעתך כי שם החניון ומיקומו לא יכתבו בהודעות. תעריף השהייה בחניון ייקבע ע"פ מערכות החניון ביחס לזמן השהייה בפועל בהתאם לתעריף החניון הרלוונטי בו שוהה הלקוח. התשלום יחויב מחשבון המנוי. מפעילות החניונים הינן האחראיות הבלעדיות לסכום החיוב, מתן הנחות והטבות בחניון. מובהר בזאת כי שירות התשלום הינו עבור שהיית הרכב בחניון ולא עבור כל שירות אחר לרבות שמירה, השגחה וכדומה. במידה והלקוח אינו מעוניין בשירות עליו לפנות למוקד השירות להסרת רכבו משירות החניונים.
במסגרת השירות, יוצגו בחלק מהחניונים נתוני תפוסה ביחס לחלק מהחניונים המשתתפים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד, המצוי במערכות המחשוב של החניונים המשתתפים בשירות ואין להסתמך עליו לכל צורך שהוא, הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על Cello (לשעבר סלופארק) ו/או מי מהחניונים. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או Cello (לשעבר סלופארק) ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.

החיוב בגין החניה יבוצע ביציאה מהחניון. Cello (לשעבר סלופארק) תבצע סגירת מסגרת בעת דריכת כרטיס החניה על הסכום המקסימאלי היומי בחניון. החיוב המדויק יבוצע ביציאה מהחניון לפי תעריף החניון .בתוספת עמלת ההפעלה. ייתכן כי צפויה להתווסף עמלת הפעלה פרטנית לתנועת חניה לעלות השירותים למפעיל/ספק הציוד בחניון , סכום העמלה תוצג בהודעת האסאמאס שתשלח בכניסה לחניון וכן באפליקציה.

 

חשבון המנוי והשימוש בו

הצטרף המנוי להסדר החניה, תפתח Cello (לשעבר סלופארק) למנוי חשבון.
החשבון יכלול מידע אודות פעילות המנוי במסגרת הסדר החניה וקבלת שירותים, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, פרטי החיובים בהן חויב על ידי Cello (לשעבר סלופארק), התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב.

המנוי יוכל להיכנס לחשבון האישי באתר השירות לאחר הזנת משתמש וסיסמא אשר יימסר לו על ידי Cello (לשעבר סלופארק) בעת הצטרפותו להסדר החניה.
הסיסמא נמסרת למנוי לשימושו האישי בלבד אין המנוי רשאי לאפשר לאחר שימוש במספר בסיסמא ו/או בחשבון. כמו כן, לרשות המנוי אפליקציה סלולארית בה יוכל לצפות בפרטי החניה ו/או החשבוניות ולשלוח למייל המעודכן במנוי. אחת לחצי שנה, תשלח Cello (לשעבר סלופארק) ריכוז חשבוניות תקופתי למייל המעודכן במנוי עם פירוט החשבוניות והחניות שבוצעו. במידה והמנוי מעוניין לקבל חשבוניות בדואר יש לפנות למוקד השירות לעדכון כתובתו ולשליחת החשבונית כאמור.

המנוי מתחייב כדלהלן:
1. לא לגלות את הסיסמא לאיש.
2. לשמור את הסיסמא במקום נסתר ומוגן.
3. ליידע את Cello (לשעבר סלופארק), מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון.
המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

אחריות במקרה של גניבה, שימוש לא מורשה ואובדן

המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה בשל רשלנותה של Cello (לשעבר סלופארק).
המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בטלפון הסלולארי שלו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו
המנוי מתחייב ליידע את Cello (לשעבר סלופארק), מיד עם היוודע הדבר, אודות האירועים הבאים:

 1. אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.
 2. נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.
 3. אבד כרטיס האשראי שלו.

את ההודעה יש למסור בשרות לקוחות בטלפון 9070* בשעות העבודה
ניתנה הודעה כאמור, תהיה Cello (לשעבר סלופארק) רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת הסוגיה.
Cello (לשעבר סלופארק) תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש.
אחריותה זו של Cello (לשעבר סלופארק) תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות אשר שילם המנוי בשל כך ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

בירורים אודות חיובים

ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל Cello (לשעבר סלופארק) וימסור בפניה את המידע הבא:
שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.
חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל Cello (לשעבר סלופארק) וימסור בפניה את המידע הבא:
שם המנוי, שם הנהג ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי.
תיאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.
נעשתה פניית המנוי בעל פה אל Cello (לשעבר סלופארק), רשאית סלופארק לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.
Cello (לשעבר סלופארק) תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 10 ימי עסקים. במקרים חריגים תהיה Cello (לשעבר סלופארק) רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 10 ימי עסקים נוספים.
מצאה Cello (לשעבר סלופארק) כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 10 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר.
סברה Cello (לשעבר סלופארק) כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב בתוך המועד הקבוע (7 ימים).

גישת המנוי לאתר האינטרנט

Cello (לשעבר סלופארק) מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי באתר האינטרנט לצורך קבלת פרטי חניה או חשבונית או שינוי פרטי המנוי.
מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי כלשהו בשירותי אתר האינטרנט; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר זה או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.
עוד מובהר כי נאסר על המנוי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם Cello (לשעבר סלופארק)
המנוי אינו רשאי להשתמש בכל קנין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של Cello (לשעבר סלופארק) .
אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של Cello (לשעבר סלופארק) בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של Cello (לשעבר סלופארק) , באופן כלשהו אשר סביר שיגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אימון בCello (לשעבר סלופארק). כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של Cello (לשעבר סלופארק) או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי Cello (לשעבר סלופארק) או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.

שינוי תנאי השימוש

Cello (לשעבר סלופארק) תהיה רשאית, מעת לעת, לעדכן את תנאי השימוש בשירות.
המנוי רשאי להודיע לCello (לשעבר סלופארק) על הפסקת התקשרותו עימה בהתאם לקבוע בתנאי השימוש להלן.
לא נתן המנוי הודעה לCello (לשעבר סלופארק) בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש.

סיום ההתקשרות

המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם Cello (לשעבר סלופארק) באשר להסדר החניה ו/או כל שינוי או ביטול של אחד מהשירותים במתן הודעה בכתב או בעל פה לCello (לשעבר סלופארק) במוקד שירות הלקוחות בטל' 9070*.
מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה או בגין שירותים או בהתחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
Cello (לשעבר סלופארק) תהיה רשאית, להפסיק את ההתקשרות עם המנוי בהתקיים אחד מאלה:
1.  המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי החניה ותשלום בגין השירותים, במלואם ובמועדם.
2. המנוי עשה שימוש לרעה בהסדר החניה.
3. המנוי מסר לCello (לשעבר סלופארק) מידע מהותי שאינו נכון.

הבהרות

שאלות בנוגע להסדר החניה יש להפנות לCello (לשעבר סלופארק) באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 9070*

שונות

חברת Cello (לשעבר סלופארק) תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי, ובלבד כי נתנה על כך הודעה בכתב למנוי 14 ימים מראש. אי מימוש זכויותיה של Cello (לשעבר סלופארק) על פי תנאי השימוש אין משמעו כי סלופארק מוותרת עליהן.
תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי Cello (לשעבר סלופארק) באתר האינטרנט שלה. הודעה של Cello (לשעבר סלופארק) למנוי על פי תנאי השימוש יכול שתעשה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המנוי ל-Cello (לשעבר סלופארק).

פרק ב' – מדיניות הפרטיות

כללי

חברת Cello (לשעבר סלופארק) (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה ככל שביכולתה בעת השימוש שלך באתר ובאפליקציה (להלן יכונו יחדיו "האפליקציה" ו/או "האתר").

ידיעתך כי החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באפליקציה. לפיכך, אנא קרא בעיון רב מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש באתר, טרם השימוש.

ידיעתך כי האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך, אלא במקרים בהם תמסור מידע זה מיוזמתך ובעת מתן גישה למידע דרך האפליקציה; בעת מילוי טופס מקוון באתר, ביצוע רישום לאזור אישי ו/או לשירות מסוים ו/או לרשימה כלשהם, בתהליך יצירת קשר וכיוצא באלה.

רישום, מסירה ושמירת מידע

 1. ייתכן כי חלק ואף כלל השירותים באתר ו/או באפליקציה טעונים ו/ או יהיו טעונים רישום. במסגרת הרישום תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי האשראי שלך לצורך ביצוע תשלום. בהתאם לצורך, ידרשו גם פרטים נוספים לצורך זיהוי ותפעול, כגון מספר תעודת זהות, מספר רכב ו/ או פרטים קשורים אחרים. השדות שחובה למלאם כדי להשתמש בשירותים המוצעים יסומנו במפורש.

מובהר לך כי מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירות ו/או לצרוך שירותים הטעונים זיהוי ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר והאפליקציה (להלן "ההרשמה").

 1. בעת שימוש באתר ו/או באפליקציה יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך, למשל, לצורך התראה על סיום חניה ו/או הסדרי תשלום בחניונים. לצורך כך מתבקשת הסכמתך, ובהמשך שימוש הנך למעשה נותן הסכמתך, לשימוש במערכת המסרונים כדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.
 2. בעת שימוש באתר ובפרט בשימושך בו דרך מכשיר נייד כלשהו, החברה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך, הכל על מנת לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי החברה, או כדי לספק לך מידע על שירותי החברה ו/ או מטעמה המותאמים למיקומך.
 3. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן "המאגרים"), ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המוצע על ידי החברה ו/או המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך; טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים, עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שיעלו.
 4. על-פי חוק, אינך מחויב למסור כל מידע, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה ו/או למי מטעמה ו/או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך ובחירתך החופשית ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
 5. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר ו/או האפליקציה, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן מעת לעת, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו, לרבות כלל הנזקים שיגרמו עקב מסירת מידע לא נכון, לך או לכל גורם אחר.
 6. בהמשך לאמור לעיל, ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע אישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, התחשבנות חודשית עבור השירותים השונים המוצעים באתר ו/או באפליקציה. יתרה מזו, מובהר כי לעיתים תעמוד לחברה החובה, ואף הזכות, לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות גורמים רגולטוריים שונים, רשויות ובתי המשפט) בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ו/או באפליקציה ככל שתידרש לכך עפ"י דין ו/או צו שיפוטי מתאים, ובמידת הנדרש כדי לאכוף מדיניות זו.
 7. למען הסר ספק, יודגש כי הסכמתך לאמור במדיניות זו נלמדת מהשימוש באתר ו/או באפליקציה, וכי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדי ג' בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.
 8. ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג', אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באירופה ו/או ארה"ב), בין אם הדבר מבוצע כעת או יבוצע בעתיד.
 9. לשם מתן השירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או כדי לאמת זהותך, החברה עשויה לקבל מנותני השירותים השונים מידע אישי, ובכללו פרטים מזהים, אודותיך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המנויות בתקנון תנאי השימוש, תנאי השימוש בקשר עם שירות החילוץ, ואף במדיניות זו.
 10. כאמור, הפרטים אשר יתקבלו אודותיך מאת צדדי ג' ונותני השירותים, נמסרים בהסכמתך המפורשת והנך פוטר את החברה מכל חבות או אחריות בקשר עמם (לרבות השימוש בהם).

שימוש במידע וניתוחו

 1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה למען המטרות המנויות לעיל, וכן על מנת לנהל ולייעל הקשר עמו, לשפר, להעשיר או לשנות את האתר ו/או האפליקציה, את השירותים והתכנים המוצעים בהם, וכן על מנת לעדכן מעת לעת את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים ו/או אשר יוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.
 2. האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר ו/או האפליקציה או התאמתם להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר ו/או האפליקציה, זמני ואופני השימוש, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים דרכם.
 3. בפרט, החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics ו/או בכלים אחרים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, סוגי המכשירים הסלולריים המשמשים לכניסה וצריכת השירותים על ידם, ושלל הפעולות שנעשות על-ידי משתמשים באתר. המידע שייאסף הינו אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של משתמש. השימוש ב- Google Analytics, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכללית של החברות והפרטנית לכל מוצר, ככל שקיימת, באופן שאינו גורע אחד מהשנייה.
 4. ידיעתך כי החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיז" (Cookies), Pixels ו/או Tags למינהם. המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ו/או שורות קוד המוטמעות בדפדפן. אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר ו/או באפליקציה, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך, לדוגמא, חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע הנ"ל מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי שלך.
 5. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- "קוקיז", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, ואף תוכל לנטרל את השימוש ב Google Analytics, על ידי שינוי ההגדרות באתר גוגל.
 6. חלק מקבצי הקוקיז עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיז, גם אם נשמרו אצלך.
 7. ידוע ומובן לך כי ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה, ואף כולם, לא יהיו נגישים אם תחסום ו/או תמחק את הקוקיז. לפיכך, מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך, ותוך הבנה שייתכן שחלק מהשירותים ו/ או כולם לא יהיו זמינים עבורך אם תעשה כן.

העברת מידע

 1. החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך או בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 2. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:

20.1. על-פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו;

20.2. מספר הרישוי של רכבך (בלבד, ללא פרטיך האישיים) עשוי להיקלט בחניונים בעלי מצלמות זיהוי לוחית רישוי ואשר קיים עמם הסדר, זאת על מנת שתוכל ליהנות משירות החניונים.

20.3. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;

20.4. במקרה בו בוצעה מצדך הפרת תנאי תקנון זה  ו/ או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;

20.5. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;

20.6. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

20.7. במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

20.8. במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.
 2. הנני מאשר/ת כי ככל שכתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שמסרתי ישתנו, מכל סיבה שהיא, אפנה לחברה ואעדכן אודות השינוי ופרטיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובן לי כי אם לא אעשה כן, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או נותן השירות בקשר עם משלוח ו/או קבלת מידע נדרש, לרבות אך לא רק, בגין שינויים בחניה, חיובים וכיוצא באלה.

שונות

 1. אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה, קיים ו/או משתמע, אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 2. תנאי תקנון זה, על שלל פרקיו, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 3. האתר ו/או האפליקציה עשויים להציע קישורים/ הפניות לאתרי אינטרנט של צדדי ג', לרבות אך לא רק, אתרים של נותני שירותים (לדוגמא, שירותי החילוץ). במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר ומהאפליקציה. עם יציאתך, תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר אליו נכנסת. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, שכן לא בדקה ואין ביכולתה לבדוק אותם, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו כאמור לעיל תחת אחריותך הבלעדית.
 4. על השימוש באתר ו/או באפליקציה, ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בהם, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד.

הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

 1. השימוש באתר מיועד לשימושם של בעלי רישיון נהיגה ומורשים לשימוש ברכב הרלוונטי, ובתחומי ריבונותה של ישראל בלבד. באם אינך עומד בתנאי מאלו, עצם שימושך באתר ו/או באפליקציה יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה, והשימוש בו כאמור, תחת אחריותך הבלעדית.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או האפליקציה ו/או להפסיק את פעילותם, לעדכן את מבנהם, תוכניהם והחומרים שבהם ללא כל הודעה מראש. למשתמש לא תעמוד כל טענה בקשר עם האמור, שכן הדברים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. כמו כן, החברה רשאית ואף עשויה לשנות ו/או לעדכן את תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ללא כל הודעה מראש ולאור שיקול דעתה הבלעדי. תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המחייבים בכל זמן הם אלו העדכניים המופיעים באתר, כאשר תאריך עדכונם האחרון יופיע בראש התקנון. לפיכך, מומלץ לעיין בהם מפעם לפעם וטרם השימוש באתר.
 4. האחריות לשיפוי החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק (לרבות מוניטין), הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, הנובעים עקב הפרת תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, תחול עליך בלבד ויהיה עליך לפעול לשיפוי כאמור באופן מידי וללא כל דיחוי.

יצירת קשר

  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך (באמצעות ייפוי הכוח המתאים על פי דין), הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. החברה תעשה כל שביכולתה למילוי בקשתך, בהתאם למוטל עליה על פי חוק, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לניהול עסקיה ישמר לפרק הזמן הנדרש לכך, בהתאם לחוק.
  2. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות באמצעות לשונית "שירות לקוחות".
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital