תקנון שירות דלקן

עודכן לאחרונה:
 1. הגדרות
  למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:
  "החברה" – Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ), ח.פ. 513513366, מרחוב הרוקמים 26 חולון.
  "השירות" – תשלום באמצעות אפליקציית Cello עבור רכישת דלק באמצעות מכשיר התקן תדלוק של חברת רז-גל. התשלום יתאפשר למנויי Cello בלבד.
  "משתמש" – מנוי Cello אשר הצטרף לשירות.
 2. כללי
   1. מתן השירות כפוף לתנאי תקנון זה, לתנאי השימוש הכללים המפורסמים באתר החברה ולמדיניות הפרטיות שבאתר החברה בכתובת www.cellopark.co.il.
   2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי תקנון זה לבין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או פרסומים ו/או מצגים של החברה בדבר השירות ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.
   3. הוראות תקנון זה יחולו על כל מנוי/ה ומשתמש/ת, ורכישת המנוי תהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי התקנון.
  1. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
 3. מהות ההטבה והעלות
  1. מנויים שירשמו לשירות יזכו להטבת הנחה ממחיר עלות ליטר דלק (בנזין בלבד) בשירות מלא בהתאם למסלול אליו משתייך המנוי:
   • מנוי המשתייך לחבילת בסיס: 22 אגורות הנחה*.
   • מנוי המשתייך לחבילת פרימיום: 25 אגורות הנחה*.
    * ההנחה מתייחסת למחיר מחירון מלא המפוקח לליטר בנזין.
   • עבור סולר, המחיר יהיה לפי מחירון רזגל ויתעדכן מעת לעת, ניתן יהיה לברר את המחיר במוקד השרות או באתר.
  2. עלות השירות הינה בהתאם למסלול אליו משתייך המנוי, וכמפורט להלן:

   סוג דלק מחיר מפוקח / מחירון מחיר BASIC מחיר PRO/GOLD
   אוקטן 95 8.12 ₪ 7.9 ₪ 7.87 ₪
   סולר 9.45 ₪ 7.85 ₪ 7.75 ₪
   דמי התקנה חד פעמי – 49 ₪ חינם
   דמי שירות חודשיים חצי שנה חינם ולאחר מכן 4.90 ₪ לרכב ללא דמי שירות
   מובהר כי מנוי אשר יבקש לשנמך את המסלול אליו הוא משתייך ממסלול פרימיום לחבילת הבסיס ולא ישלים תקופה של חצי שנה בחבילת הפרימיום ממועד ההצטרפות לשירות יידרש לשלם את מלוא דמי ההתקנה המפורטים במסלול חבילת הבסיס, ללא קשר למועד המעבר לחבילת הבסיס.

   בעת ההצטרפות למסלול תתבצע לצורכי ביקורת בדיקת פרטי החשבון באמצעות בדיקת אשראי על סך של 350 ₪. מובהר כי סכום זה לא יגבה מחשבון הבנק שהוזן על ידי המנוי.

 4. הצטרפות לשירות והתשלום בגין צריכת הדלק
  1. הזמנת אמצעי התדלוק והתקנתו
   1. מנוי שיבקש להצטרף לשירות יידרש להתקין ברכבו התקן תדלוק מתוצרת רזגל. ניתן להזמין את התקן התדלוק באמצעות אפליקציית סלו.
   2. לאחר הזמנת הדלקן, צוות התקנה יתאם מועד להתקנת הדלקן ברכבו של הלקוח שתתבצע ויקבע מקום ההתקנה. הצוות יהיה אחראי להתקנה המלאה של התקן התדלוק ולביצוע בדיקה ראשונית של ההתקן ברכבו של המנוי. יובהר כי לא ניתן לבצע התקנה עצמאית של ההתקן על ידי המנוי עצמו.
  2. התשלום
   1. ההצטרפות לשירות מאפשרת למנוי לשלם עבור תדלוק (בבנזין או סולר) בתחנות תדלוק בפריסה ארצית ברשימת התחנות המפורטות בנספח א' להלן.
   2. חיוב בגין כל תדלוק אשר יבוצע באמצעות ההתקן יבוצע במהלך היום העוקב לתדלוק, והתשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי שהוזן במערכת בעת ההרשמה.
   3. במקרה של סירוב כרטיס אשראי לתדלוק אחרון מייד יחסם המנוי ולא יוכל הלקוח לתדלק שוב עד להסדרת החוב במלואו. מובהר כי לחברה שיקול דעת בלעדי לבטל את השירות למשתמש במקרה של כשל חוזר ונשנה בחיוב החשבון, וזאת אף אם המשתמש הסדיר את חובו.
 5. שימוש בשרות
  1. ניתן לבצע תדלק פעם אחת ביום ועד לכמות מקסימלית של 50 ליטר.
  2. התדלוק יתאפשר ברשתות הדלק: סונול, דור אלון ותן.
  3. הלקוח יפעל בהתאם להנחיות תחנת התדלוק וימלא הוראות התחנה במלואם. באחריות הלקוח לוודא הוראות אלו ולפעול בהתאם.
 6. ביטול השירות
  1. על ביטול השירות יחולו הוראות הדין, ובכלל זה תנאי חוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981. הודעת הביטוח תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעת ביטול באחת מדרכי הפניה ל- Cello ובכלל זה פניה טלפונית לנציגי שירות הלקוחות של החברה.
  2. מובהר כי אין במתן הודעת ביטול על מנת לפטור את המשתמש מתשלום בגין כל תדלוק שביצע המשתמש באמצעות עד למועד ביטול השירות בפועל, גם אם בוצע התדלוק לאחר מסירת הודעת הביטול.
 7. הגבלת אחריות
  1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשמירה על התקן במצב תקין כפי שנמסר לו, למעט בלאי משימוש רגיל ולהקפיד על שימוש בהתקן באופן זהיר ועל פי הוראות היצרן. כל נזק שיגרם להתקן יהיה באחריותיו הבלעדית של הלקוח והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך מסלופארק ו/או מרזגל.
  2. סלופארק ו/או רזגל לא יהיו אחראים, במישרין ו/או עקיפין, והמשתמש מוותר על כל טענה כנגד סלופארק ו/או רזגל בקשר לכל נזק שעלולים להיגרם מהשימוש לרכב ו/או לבעל הרכב ו/או למשתמשים ברכב ו/או לכל צד שלישי אחר עקב שימוש לקוי ו/או לא מורשה בהתקן התדלוק ו/או מהשימוש בחומרים לא מותרים ברכב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזק לרכב למערכותיו ומכלוליו, לרכוש, נזקי גוף וכד'.
  3. כאמור לעיל, האמור בסעיף זה הינו בנוסף לתנאי האחראיות המפורטים בתנאי השימוש הכללים המפורטים באתר האינטרנט של החברה.
 8. הסרת הדלקן בעת מכירת הרכב ו/או העברת החזקה בו
  1. במקרה של מכירה ו/או העברת החזקה ו/או הבעלות ברכב לצד שלישי (להלן: "העברת בעלות"), על המשתמש להודיע לחברה על העברת הבעלות טרם ביצוע העברת הבעלות בפועל על מנת לבצע חסימה של הדלקן ולתאם את הסרת אמצעי התדלוק מהרכב כהלכה. ככל שלא יעשה כן הלקוח, יהיה הלקוח אחראי לכל שימוש וחיוב בדלקן גם לאחר מכירת/העברת הרכב.
 9. הודעה במקרה של גניבת רכב
  1. במקרה של גניבת הרכב, הלקוח מתחייב להודיע לסלו על גניבת הרכב בהקדם האפשרי, וזאת על מנת שניתן יהיה לחסום את התקן התדלוק בהקדם האפשרי. מובהר כי במקרה של גניבת הרכב החברה ו/או רזגל לא תהיינה אחראיות לכל שימוש שנעשה בדלקן טרם נתן ההודעה על גניבת הרכב.
  2. מובהר כי אין במתן הודעה לסלופארק על גניבת הרכב על מנת לגרוע מחובת המנוי ליתן הודעה מתאימה לרשויות האכיפה במקביל על ידי המשתמש.
 10. מדיניות פרטיות
  1. ייתכן כי על מנת להצטרף לשירות יידרש המשתמש למסור מידע אודותיו. מסירת המידע ע"י המשתמש, השימוש ועיבודו הינם לצורך קבלת השירות והם כפופים, כאמור, למלוא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה המפורטת באתר האינטרנט.
 11. שינוי בתנאי השירות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השירות בהתאם לשיקול דעתה, לרבות שינוי בעלות המסלול ו/או רכיביו. במקרה של שינוי בתנאי השירות דנן יחולו ההוראות הרלבנטיות המפורטות בתנאי השימוש הכלליים שבאתר האינטרנט של החברה.
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital