תנאי שימוש הטבת חניה בחניונים לנוסעי תחבורה ציבורית

עודכן לאחרונה:
 1. הגדרות
  למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:"החברה" – Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ), ח.פ. 513513366 מרחוב הרוקמים 26 חולון."החניונים"– החניונים המפורטים בנספח א' להלן בלבד."מנוי/ה" – מי שמנוי/ה לאפליקציה של החברה במועד ההטבה ומימושה."משתמש/ת"– לקוח/ה פרטי/ת בלבד אשר רכש/ה מנוי (כהגדרתו לעיל)."תחבורה ציבורית" – אוטובוסים, רכבת קלה–ירושלים, רכבלית, כרמלית ורכבת ישראל בלבד. מובהר כי נסיעה באמצעות בכלי רכב שיתופיים (רכבים, קורקינטים, אופניים) ו/או נסיעה במונית, ובכלל זה מוניות שירות, אינן כלולה בהטבה דנן.
 2. כללי
  1. מתן ההטבה כפוף לתנאי תקנון זה ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שבאתר החברה.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או פרסומים ו/או מצגים של החברה בדבר השירות ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל מנוי/ה ומשתמש/ת, ושימוש בהטבה דנן תהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי התקנון.
  4. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
 3. מהות ההטבה
  1. כל משתמש/ת, אשר ת/ישלם בגין חניה בחניונים המפורטים בנספח א' באמצעות אפליקציית Cello ואשר יחול בימים א '-ה', י/תעשה שימוש לפחות פעם אחת בתחבורה ציבורית וי/תשלם עליה באמצעות אפליקצית Cello י/תהיה זכאי/ת להנחה של גובה הכניסה היומית במלואה בגין החניה.
  2. הטבה נמדדת מרגע הכניסה לחניון ועד לרגע היציאה ,כאשר בתוך טווח זה תינתן ההטבה פעם אחת בלבד.
  3. ההטבה תינתן ללקוח/ה אשר תיקפ/ה נסיעה בתחבורה ציבורית לאחר הכניסה לחניון.
  4. מובהר כי ההנחה תינתן במעמד החיוב באופן אוטומטי. גובה ההנחה היומית המקסימאלית לא תעלה על הסך של 24 ₪ ללקוח/ה מזדמנ/ת שאינו/ה מחזיק/ה בתעודת תושב תל אביב ולסך של 6 ₪ לתושב תל אביב המחזיק/ה בתעודת תושב במועד מימוש ההטבה.
  5. רשימת החניונים וגובה ההנחה עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.
  6. על מנת שניתן יהיה להעניק ללקוח/ה את ההטבה, הלקוח/ה נדרש/ת להעניק בזה את הסכמתו/ה לכך שמידע מזהה אודותיו/ה כגון: מספר הטלפון שהפעיל/ה את החניה, שעת הכניסה לחניון, שעת היציאה מהחניון, ואישור כי בוצעה נסיעה בתחבורה ציבורית על ידי הלקוח/ה ואשר שולמה באפליקציית Cello, במהלך תקופת החניה, ייאסף, יועבד וישותף עם מפעילי החניונים המפורטים בנספח א' ו/או מי מטעמם, לרבות אחוזות החוף בע"מ (במקרה הרלוונטי), בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לתשלום תחבורה ציבורית וכן לפי מדיניות הפרטיות של אחוזות החוף (ahuzot.co.il).סעיף זה מהווה אישור והסכמה לטובת החברה ולטובת אחוזות החוף בע"מ לשיתוף המידע הרלוונטי על נסיעות הלקוח/ה בתחבורה ציבורית ביניהן וכן עם החניונים הרלוונטיים ו/או מי מטעמם.המידע יועבר רק למטרות של הסדרי הגביה והענקת ההטבה ללקוחות ותפעול השירות והחניה.  מובהר כי הלקוח/ה אינו/ה מחויב/ת למסור את המידע האישי אודות הנסיעות, אולם ללא מסירת המידע לא י/תוכל לקבל את ההטבה. בעצם השימוש באפליקציה ו/או רישום לשירות התשלום בתחבורה ציבורית של Cello מהווה הסכמה לתקנון זה ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לתחבורה הציבורית.
 4. תנאים כלליים
  1. משתמש/ת שהצטרפ/ה שרכש/ה מנוי והצטרפ/ה לשירות י/תיחשב כמי אשר קרא/ה בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במסמך זה ואף את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה, כמפורט לעיל, והסכימ/ה להם, ולא תהא לו/ה כל טענה כנגדם.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפסיק את ההטבה (כולה או חלקה) ו/או תנאיה בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסמה ההטבה ושינוי כאמור יחול באופן מיידי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תידרש ליתן הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא בקשר לכל שינוי כאמור לעיל כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם השירות לראשונה.
  3. רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה בנוגע לשירות ו/או לתקנון זה, במישרין ו/או בעקיפין.
  4. ההצטרפות להטבה והשימוש בה מותרת לכל תושב/ת ואזרח/ית במדינת ישראל אשר הינו/ה בעל/ת רישיון רכב והו/יא זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור צד שלישי, והינו/ה בעלים של כרטיס אשראי, וביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  5. אם לא נאמר אחרת הרי לא יחולו על משתמש/ת שרכש/ה מנוי כפל מבצעים.
  6. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר אינה בשליטתה ואשר תמנע מכל אדם לעשות שימוש במנוי, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למשתתפ/ת.
  7. השימוש בשירות חניונים כפוף לתנאי השימוש הכלליים באתר.
  8. השימוש בשירות תחבורה ציבורית כפופה לתנאי השימוש של התחבורה הציבורית.
  9. כל התנאים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכללים באפליקצייה Cello, ומימוש ההטבה משמעותו כי המשתמש/ת מאשר/ת את כל תנאי התקנון ואת תנאי השימוש באפליקציה.
 5. המנויים
  1. מובהר כי מימוש ההטבה הינה למנויים עצמם ואשר לצורך קבלת ההטבה הרכב באמצעותו הם חונים נרשם תחת המנוי שבבעלותם במועד מימוש ההטבה עצמה וכי התשלום עבור השימוש בתחבורה הציבורית בוצע באמצעותו אותו מנוי בלבד. ההטבה לא תינתן למי שהחניה בחניונים המותרים והשימוש בתחבורה הציבורית לא בוצעו באותו מנוי. עוד מובהר כי ההטבה הינה אישית (של המנוי בלבד), ולא ניתן להעביר אותה לצדדים שלישיים במלואה ו/או חלקה.
  2. מובהר כי אין בהטבה כדי להקנות למנוי/ה זכות לעשיית שימוש בשטחי החניון, למעט בשטח חניה מוסדר לרכב בתוך החניון הפנוי לשימוש. השימוש בחניון ובשירותי החניה ייעשה באופן שלא יפריע ו/או יפגע למשתמשים אחרים, לא יחסום מעברים ולא יגרום כל נזק לצד שלישי כלשהו.
  3. האחריות להסדרת מקומות חניה ולקביעת גובה דמי המנוי, מצויה באחריותן הבלעדית של חברות החניונים. על המשתמש/ת להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לחניון הרלוונטי והו/יא מוותר/ת מראש על כל טענה בקשר עם החניה ו/או ניצול המנוי כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
  4. מובהר כי החניה בחניון הינה על בסיס מקום פנוי, והמשתמש/ת אינו/ה מקנה מקום חניה שמור ובלעדי. בתוך כך, המשתמש/ת יודע/ת ומסכימ/ה כי הו/יא מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ככל שלא יוכל לעשות שימוש במנוי במקרה שהתפוסה בחניון תהיה מקסימאלית ו/או במידה והחניון ישהה את פעילותו לתקופה קצובה ו/או בלתי מוגבלת תהא הסיבה לכך אשר תהא.
 6. ביטול
  1. מנוי/ה אשר אינו מעוניינ/ת בקבלת ההטבה יכול/ה לפנות לשירות הלקוחות של החברה בקישור להלן.
  2. מובהר כי אין בהעברת בקשה לסיום ההתקשרות על מנת לגרוע מחובותיו/ה של המשתמש/ת בהתאם לתקנון ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה ו/או של החניון והכל כמפורט לעיל.
  3. בכל מקרה של ביטול העסקה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או פיצוי כלפי הלקוח/ה.
 7. אחריות
  1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש/ת חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, השירות אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לשירות מעת לעת. סעיפי האחריות מפורטים במסמך תנאי השימוש הכלליים של החברה וחלים גם ביחס למנוי החניונים בנוסף על האמור בתקנון זה.
  2. האחריות להסדרת מקומות חניה ולקביעת גובה דמי המנוי, לרבות כל דבר ועניין הקשור בחניית הרכב בחניון וכל דבר הנובע מכך, לרבות כל נזק (ישיר או עקיף), הוצאה, הפסד, אבדן הכנסה וכיו"ב מצויה באחריותן הבלעדית של חברות החניונים. על המשתמש/ת להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לחניון הרלוונטי.
  3. מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים אשר יגרמו למשתמש/ת ו / או לרכבו/ה כתוצאה מהחניית הרכב בחניון, והמשתמש/ת פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החניית הרכב בחניון. מומלץ למשתמש/ת לבדוק טרם החניית הרכב בחניון את תנאי השימוש החלים בחניון.
  4. המשתמש/ת בשירות מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החניון ושל חברת Cello, ולא תהיה לו/ה כלפי החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין הקשור לחניה ובכלל זה תעריפי החניון, שעות פעילות החניון ועוד.
  5. לחברה הזכות למנוע את קבלת ההטבה ו/או לסיים / לחסום משתמש/ת ו/או להמשך השימוש בהטבה לפי שיקול דעתה ומטעמים סבירים ככל שבוצע שימוש בלתי חוקי במנוי ובניגוד לתקנון ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אף ללא מתן התראה מוקדמת כלשהי.
 8. יצירת קשר
  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, נא לפנות אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות האתר או לשונית "צור קשר" באפליקציה; בכוכבית *9070; בדף הפייסבוק העסקי של החברה; בשליחת הודעה אל שירות הלקוחות הניתן באמצעות אפליקציית המסרים WhatsApp. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך חמישה (5) ימי עסקים.
  2. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש/ת וזאת על פי הכתובת כפי שמילא/ה המשתמש/ת בעת ההרשמה לשירות תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.

 

נספח א' – רשימת חניונים

חניון רידינג מזרח ברח' רוקח 15 תל אביב (להלן: "חניון רידינג מזרח").

חיון רידינג מערב ברח' רוקח 7 תל אביב (להלן: "חניון רידינג מערב").

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital