תנאי שימוש – שינוע רכב לטסט

עודכן לאחרונה:
 1. הגדרות
  למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:
  "החברה" – Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ), ח.פ. 513513366, מרחוב הרוקמים 26 חולון.
  "מנוי" – לקוחות שהינם משתמשי האפליקציה והשירותים בה, אשר נרשמו למסלול מבין אלו המוצעים במסגרת ההרשמה לאפליקציה. – מסלול "Basic", או "Premium".
  "משתמש/ת" – לקוח/ה פרטי/ת בלבד שהינו/ה מנוי/ה, אשר רכש/ה את שירות שינוע לטסט וביצוע מבחן רישוי לרכב.
  "השירות" – שינוע רכב המשתמש/ת למכון רישוי וביצוע מבחן רישוי לרכב באחד ממכוני הרישוי (כהגדרתם להלן), כמפורט בתקנון זה. מובהר כי השירות נוגע אך ורק לשינוע הרכב לביצוע מבחן הרישוי ולא לכך שיעבור את מבחן הרישוי בהצלחה.
  "רכב" – כלי רכב שמאושר לנהיגה ע"י מחזיק/ת רישיון ב' ועד 3.5 טון (לא כולל כלי רכב דו גלגלי ולא כולל רכבים חשמליים).
  "מכוני הרישוי" – מכוני הרישוי המנויים בנספח א'.
  "מבחן רישוי" – טסט שנתי לרכב (להלן: "טסט").
  "ספק השירות" – קומפיוטסט הנדסת ציוד לרכב בע"מ, ח.פ. 511112120 מרחוב הרצל 135 רמלה.
  "חברת השינוע" – טסט ישיר בע"מ.
 2. תנאים כלליים
  1. השירות כפוף לתנאי תקנון זה, לתנאי השימוש, ולמדיניות הפרטיות שבאתר החברה. בנוסף, מתן השירות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק השירות ככל שקיימים, ומומלץ למשתמש/ת לעיין בתנאים השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק השירות טרם הזמנת השירות.
  2. משתמש/ת שהצטרפ/ה לשירות ביצוע מבחן רישוי לרכב י/תיחשב כמי אשר קרא/ה בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במסמך זה ואף את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה כמפורט לעיל ושל ספק השירות (ככל שקיימים) והסכימ/ה להם, ולא תהא לו/ה כל טענה כנגדם. בתוך כך מובהר כי בהצטרפות לשירות המשתמש/ת מאשר/ת לסלופארק להעביר לספק השירות את כל הפרטים הנדרשים לשם מתן השירות ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
  3. מובהר כי סלופארק ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לעיבוד המידע על ידי ספק השירות ו/או לשמירתו, וכי המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סלופארק בקשר עם העברת המידע לספק השירות ובקשר לכל עיבוד שיעשה בו על ידה מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בכל עניין הקשור לעיבוד המידע ו/או שמירתו על ידי קומפיוטסט.
  4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי תקנון זה לבין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או פרסומים ו/או מצגים של החברה בדבר השירות ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.
  5. הוראות תקנון זה יחולו על כל מנוי/ה ומשתמש/ת, ורכישת שירות השינוע תהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי התקנון.
  6. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפסיק את השירות (כולו או חלקו) ו/או להחליף את ספק השירות ו/או תנאיו בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם השירות ושינוי כאמור יחול באופן מיידי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תידרש ליתן הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא בקשר לכל שינוי כאמור לעיל, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם השירות לראשונה.
  8. רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה בנוגע לשירות ו/או לתקנון זה, במישרין ו/או בעקיפין.
  9. רכישת השירות מותרת לכל תושב/ת ואזרח/ית במדינת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים והינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור צד שלישי, והינו/ה בעלים של כרטיס אשראי, וביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  10. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר אינה בשליטתה ואשר תמנע מכל אדם לעשות שימוש במנוי ו/או לקבל את השירות, לרבות בקשר לספק השירות וחברת השינוע, וכן לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למשתתפ/ת.
 3. תנאי השירות ועלותו
  1. תנאי לקבלת השירות הינו רישום המשתמש/ת בחברת Cello הנדרשים לצורך השלמת הרישום, לרבות פרטי כרטיס אשראי, וכל הטפסים ו/או האישורים הרלוונטיים. כחלק מן הפרטים הדרושים לשם מתן השירות, ובמהלך הזמנת השירות, על המנוי/ה לציין ככל שי/תתבקש, את סוג הרכב ואת דגמו.
  2. עלות השירות:
   1. עלות השירות כוללת בחובה את עלות השירות כמפורט בנספח ב', ואינה כוללת את תשלום אגרת מבחן הרישוי. ידוע למשתמש כי אגרת מבחן הרישוי עשויה להשתנות בהתאם לסוג הרכב והדגם של המנוי/ה, לפיכך המשתמש/ת נותנים אישור והסכמה לתשלום אגרת המבחן בהתאם לסכומה הרלבנטי לרכב ומתחייבים לשאת בה במלואה.
   2. מובהר כי במועד הזמנת השירות יתבקש המשתמש למסור פרטי כרטיס אשראי לשם תשלום עלות השירות. לשם כך, במועד הזמנת השירות תבוצע תפיסת מסגרת בגובה עלות מבחן הרישוי ואולם החיוב, כאמור, בפועל יתבצע בעת ביצוע מבחן הרישוי בפועל.
  3. כחלק מהזמנת ומתן השירות, נציג ספק השירות יתאם טלפונית עם המשתמש/ת את מועד האיסוף וההחזרה של הרכב, וכן כתובת האיסוף.
  4. הזמנת השירות תינתן בעבור המיקומים המוצג בנספח א'.
  5. איסוף הרכב לשירות יינתן בשעות פעילות מכוני הרישוי בלבד.
  6. שעות פעילות מתן שירות השינוע וההרשמה אליו אינן כוללות שבתות, ערבי חג וחג או ימי שבתון בהם מכוני הרישוי אינם פועלים, ו/או כל מועד אחר בו מכוני הרישוי אינם פועלים.
  7. מבחן הרישוי יערך במכון רישוי על פי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי של ספק השירות.
  8. הלקוח/ה מתחייב/ת כי בכל עת מתן השרות, כלי הרכב בגינו ניתן השירות יהיה בעל האישורים והרישיונות הנדרשים, לרבות האישורים והרישיונות המפורטים להלן:
   1. רישיון רכב תקף;
   2. ביטוח חובה בתוקף, המבטח חבות טעונה ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, אשר יחול גם על השימוש ברכב במסגרת השרות.
   3. ביטוח מקיף.
   4. בעת הגעת הנהג המשנע לרכב, יחתום בעל הרכב על יפוי כוח להעברת מבחן הרישוי. כמו כן, הנהג המשנע ימלא דוח נזקים, והמנוי/ה י/תהיה מחוייב/ת לחתום עליו.
  9. הלקוח/ה ת/ימסור את מפתח הרכב, קוד מערכת המיגון של הרכב (אם קיימת), רישיון הרכב התקף ואת תעודת הביטוח לידי הנהג במועד איסוף הרכב, יחד עם רישיון רכב שהאגרה בגינו שולמה מראש למשרד התחבורה והוא חתום כדין. לא ניתן להעניק את השירות ללא מסירת מסמכים אלה. מסירת המסמכים המנויים בסעיף זה וכל מסמך נדרש אחר, מהווה תנאי למתן השירות.
 4. רכב שלא עבר מבחן רישוי
  1. מובהר כי אין במתן שירות שינוי לרכב על מנת להוות התחייבות של החברה ו/או של ספק השירות כי הרכב יצלח את מבחן הרישוי השנתי.
  2. במידה והרכב לא עבר את מבחן הרישוי השנתי, בעקבות כשל במגבים או כשל בנורה שאינה ראשית (להלן: "הרכיב הפגום"), ספק השירות יחליף על חשבונו את הפריט הפגום, באישור מראש מהלקוח/ה, ספק השירות יעביר את הרכב מבחן רישוי, ויחזיר את הרכב ללקוח/ה עם אישור מעבר טסט.
  3. בכל מקרה של תקלה אחרת, הרכב יוחזר ללקוח/ה, עם תוצאות הבדיקה הכוללות את פירוט הכשל בגינו הרכב לא עבר את מבחן הרישוי. במידה והרכב לא עבר את מבחן הרישוי שלא עקב הנסיבות בסעיף 4.2 לעיל, לא יחול על ספק השירות ו/או Cello ו/או מי מטעמן אחריות כלשהי לכך, והאחריות לביצוע מבחן רישוי חוזר תהא של הלקוח/ה בלבד.
  4. במידה והמשתמש/ת מעוניינ/ת בכך, יתואם לרכב לאחר הכישלון מועד איסוף נוסף דרך ספק השירות בלבד. מנוי שיבקש כי ספק השירות יעביר את רכבו מבחן שירות שנתי בשנית יהיה זכאי להנחה בשיעור של 50% מעלות מבחן הרישוי הראשון. בעל הרכב ישא בכל התשלומים הנדרשים שיחולו על ביצוע מבחן הרישוי בשנית.
  5. על הלקוח/ה להוציא מן הרכב מיטלטלין כלשהם המצויים בו, ולהבטיח כי בעת מסירתו הרכב יהיה ריק מכל מיטלטלין. בכל מקרה, Cello ו/או ספק השירות לא יהיו אחראים על מיטלטלין שהושארו ברכב.
  6. כל פנייה, תלונה, בירור וכיו"ב יבוצעו מול שירות הלקוחות של ספק השירות (טסט ישיר בע"מ) בטלפון מס' 053-4544040.
 5. מדיניות ביטול השירות על ידי הלקוח
  1. מובהר כי אין בהעברת בקשה לביטול השירות על ידי הלקוח/ה על מנת לגרוע מחובותיו/ה של המשמש/ת בהתאם לתקנון זה ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה עד למועד הגשת בקשת הביטוח.
  2. ביטול השירות יתבצע אך ורק באמצעות המוקד הטלפוני, שמספרו 9070*.
  3. ביטול או שינוי מועד איסוף הרכב למבחן רישוי, יתבצע עד 48 שעות קודם בלבד למועד שתואם עם הלקוח/ה ללא חיוב.
  4. ביטול או שינוי מועד איסוף הרכב למבחן רישוי, יתבצע עד 24 שעות קודם למועד שתואם עם הלקוח/ה ת/יחויב ב-50% מהסכום, כך שהתמורה ששולמה תוחזר ללקוח/ה בניכוי סכום זה.
  5. ביטול שינוי שינוי מועד איסוף הרכב למבחן רישוי פחות מ- 12 שעות קודם למועד שתואם עם הלקוח/ה, יחויב בחיוב מלא.
 6. אחריות
  1. מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק שיגרמו למשתמש/ת ו/או לרכבו/ה ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים אשר יגרמו למשתמש/ת כתוצאה ממתן השירות ו/או מכך שהרכב לא עבר את מבחן הרישוי השנתי, והמשתמש/ת פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מתן השירות, לרבות דרישות הנוגעות באופן ישיר ו/או עקיף עם ספק השירות ו/או חברת השינוע.
  2. לחברה הזכות לסיים/לחסום משתמש/ת להמשך השימוש בשירות לפי שיקול דעתה ומטעמים סבירים ככל שבוצע שימוש בלתי הולם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או בלתי חוקי במנוי, ובניגוד לתקנון זה ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אף ללא מתן התראה מוקדמת כלשהי.
 7. יצירת קשר
  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, הפניה תתבצע אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות האתר או לשונית "צור קשר" באפליקציה; בכוכבית *9070; בטלפון 03-7187711; בדף הפייסבוק העסקי של החברה; בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך חמישה (5) ימי עסקים.
  2. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש/ת וזאת על פי הכתובת כפי שמילא/ה המשתמש/ת בעת ההרשמה לשירות תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.

 

נספח א' – רשימת ערים מהם ניתן לאסוף ולקבל את הרכב

אור יהודה
אזור
אשדוד
באר שבע
בית דגן
בית שאן
בית שמש
בני ברק
בנימינה – גבעת עדה
בת ים
גבעת שמואל
גבעתיים
גדרה
דליית אל כרמל
הוד השרון
הרצליה
זכרון יעקב
חבל מודיעין
חדרה
חוף הכרמל
חיפה
חריש
טבריה
טירת הכרמל
יבנה
יגור
יהוד
יקנעם
יקנעם עילית
ירושלים
כפר יונה
כפר סבא
כפר קאסם
כפר שמריהו
כרמיאל
לוד
מגדל
מודיעין
מודיעין מכבים רעות
מעלות
נחל שורק (ליד ראשל"צ)
נס ציונה
נשר
נשר
נתניה
עין המפרץ
עמק יזרעאל
עספיא
עפולה
פתח תקוה
פתח תקווה
קדימה
קדימה-צורן
קיבוצי מגידו
קריות
קרית אונו
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית טבעון
קרית ים
קרית מוצקין
קרית עקרון
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רכסים
רמלה
רמת גן
רמת השרון
רמת ישי
רעננה
שוהם
תל אביב-יפו

 

נספח ב'

 

 1. מחיר שירות השינוי לצורך העברת הטסט תלוי במסלול אליו משתייך המנוי, והינו כדלקמן:
  1. משתמש/ת הרשום למסלולי "Basic" י/תשלם בעבור השירות סך של 249 ₪.
  2. משתמש/ת הרשום למסלולי "Premium" י/תשלם בעבור השירות סך של 199 ₪.
 2. מובהר כי התשלום בגין השרות יגבה על ידי החברה בעת הזמנת השרות.
 3. מובהר כי לצורך ביצוע מבחן הרישוי נדרש בעל הרכב לשלם את אגרת המבחן, הקבועה בדין ואשר משתנה בהתאם לסוג הרכב. המשתמש מאשר בהזמנת השירות כי ספק השרות יגבה את עלות אגרת הרישוי החלה על רכבו כמפורט בסעיף 3 לתקנון.
 4. מובהר כי התשלום בגין אגרת המבחן הינו בנוסף למחיר השרות המפורט בסעיף 1 לנספח ב', ותשלום זה יגבה בנפרד על ידי ספק השרות כמפורט בסעיף 3 בנספח ב'.
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital