כבישי אגרה - תנאי שימוש

עודכן לאחרונה:

תקנון שירות כבישי אגרה ונתיבים מהירים

 1. הגדרות
  • למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:
 • "החברה" או "Cello" – Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ), ח.פ. 513513366, מרחוב הרוקמים 26 חולון.
 • "השירות" או "שירות כבישי האגרה" – שירות תשלום באמצעות אפליקציית Cello עבור נסיעות בכבישי האגרה/ נתיבים מהירים, לפי העניין, כפי שמוצעים ו/או יוצעו על ידי החברה מפעם לפעם.
 • "מנוי" או "מנוי Cello" – מי שנרשם לשירותי החברה באמצעות יישומון החברה.
 • "משתמש" – מנוי Cello אשר הצטרף לשירות כבישי האגרה / נתיבים מהירים.
 • "הנתיב המהיר" – הנתיב השמאלי בכביש ארצי מס' 1, בקטע שממחלף נמל התעופה בן גוריון ועד למחלף קיבוץ גלויות, כמסומן במפות החתומות על ידי שר התחבורה והמופקדות במשרדי הרשות הממונה. הנתיב המהיר מופעל על ידי חברת הנתיב המהיר בע"מ ותנאי השימוש מפורטים באתר האינטרנט בכתוב fastlane.co.il
 • "כביש 6 צפון" – קטע כביש אגרה שתחילתו במקטע יוקנעם ומסתיים במקטע סומך, כמסומן במפות החתומות על ידי שר התחבורה והמופקדות במשרדי הרשות הממונה. כביש 6 צפון מופעל על ידי חברת 6 חוצה צפון בע"מ ותנאי השימוש מפורטים באתר האינטרנט בכתובת kvish6.co.il.
 • "כביש 6" – קטע כביש אגרה ממחלף שורק ועד למחלף עין תות, כמסומן במפות החתומות על ידי שר התחבורה והמופקדות במשרדי הרשות הממונה. כביש 6 מופעל על ידי חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או גוף חליף ככל שמונה או שימונה בהתאם לחוזה הזיכיון בין מדינת ישראל לבין בעל הזיכיון הרלבנטי.
 • "בעל הזיכיון" – בעל הזיכיון להפעלת כל אחד מכבישי האגרה לעיל (הנתיב המהיר, כביש 6 צפון, כביש 6) ו/או כל מי שפועל מטעמו ו/או כל גוף חליף שימונה בהתאם לחוזה הזיכיון בין מדינת ישראל ו/או הרשות הממונה לבין בעל הזיכיון.
 • "החוק" – חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) התשנ"ה-1995 או חוק נתיבים מהירים, תש"ס-2000, לפי העניין, לרבות התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו וכפי שיהיו בתוקף במועדים הרלבנטיים ו/או כל חוק ו/או תקנה אשר יבואו במקומם או בנוסף להם.
 • "כביש אגרה", "אגרה", "דמי גבייה", "חיוב" "חייב רגיל" "חייב רשום" – כהגדרתם בחוק.
 • מונחים אשר אינם מוגדרים במסגרת תקנון זה תהיה להם המשמעות ב"החוק".
 1. כללי
  • מתן השירות כפוף לתנאי תקנון זה, לתנאי השימוש הכלליים המפורסמים ולמדיניות הפרטיות שבאתר החברה בכתובתhttps://cello-app.com . בנוסף, הואיל והשירות נועד לנוחות המשתמש ומאפשר לו לשלם עבור שימושים בכבישי אגרה / נתיבים מהירים ללא צורך להצטרף כמנוי של בעל הזיכיון הרלבנטי, הרי שבמסגרת היחסים בין החברה לבין המשתמש יחולו גם כלל תנאי בעל הזיכיון הרלבנטיים והנוגעים לשימוש באותו כביש אגרה / נתיבים מהירים בו נעשה שימוש. מומלץ למשתמש לעיין בתנאי בעל הזיכיון הרלבנטי בטרם הצטרפותו לשירות. מובהר כי כלל המסמכים המפורטים לעיל מהווים את כלל ההסכמות בין הצדדים ומסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמש ו/או מי מטעמם בקשר לשירות דנן.
  • על אף האמור לעיל, מובהר כי השירות כהגדרתו לעיל מסופק על ידי Cello, ולפיכך לא יהיו למשתמש טענות בקשר עם אספקת השירות כלפי בעל הזיכיון ו/או מי מטעמו. יחד עם זאת, מובהר כי אין באמור לעיל על מנת להקים לחברה ו/או למי מטעמה כל התחייבות שהיא שלא מוטלת עליה מכוח ההסכם עם בעל הזיכיון הרלבנטי ו/או מכוח הדין, ואין באמור לעיל על מנת לגרוע מכל חובה ו/או התחייבות של בעל הזיכיון הרלבנטי כלפי המשתמש, המוטלת עליו בהתאם לכל דין.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי תקנון זה לבין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה ו/או פרסומים ו/או מצגים של החברה ו/או תנאי השימוש של איזה מבין בעלי הזיכיון החלים עקב שימוש בכביש האגרה יגברו תנאי תקנון זה, ובלבד שאין בכך להטיל על החברה התחייבות ו/או חבות שלא מוטלים עליה על פי תקנון זה ו/או עליה על פי דין.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל מנוי שהצטרף לשירות, והצטרפות לשירות מהווה אישור כי המשתמש עיין בכלל התנאים החלים וכי הוא הסכים הסכמה מוחלטת לכל התנאים החלים בקשר עם השירות במועד ההצטרפות וכפי שיחולו מעת לעת.
  • על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
 1. הצטרפות לשירות והתשלום
  • מנוי שיבקש להצטרף לשירות יידרש להירשם באופן ייחודי לשירות כבישי האגרה. מובהר כי הצטרפות כמנוי לשירותי החברה באמצעות היישמון ללא הצטרפות לשירות כבישי האגרה אינו מהווה הצטרפות לשירות זה. הודעה על אישור צירוף מנוי לשירות תשלח למנוי על ידי החברה בתוך 5 ימים לכתובת המייל ממועד בקשתו להצטרף (להלן: "הודעת הצטרפות").
  • מובהר כי מנוי לא יוכל להצטרף לשירות ככל שרכבו מופיע כבר במאגר הרכבים הרשומים של בעל הזיכיון ומוגדר אצל בעל הזיכיון כמנוי או כמשתמש של בעל הזיכיון בכביש האגרה. במקרה כאמור, לא יחויב המנוי על ידי החברה בגין נסיעות שבוצעו בכביש אגרה אלא על ידי בעל הזיכיון. מנוי אשר מבקש להצטרף לשירות כבישי האגרה של החברה והוא מנוי של בעל הזיכיון נדרש לסיים את התקשרותו עם בעל הזיכיון קודם להצטרפותו לשירות באמצעות החברה.
 • המשתמש מודע ומסכים כי החברה תהיה רשאית לבדוק במועד הגשת בקשת ההצטרפות ו/או לאחר אישור הצטרפותו את נכונות פרטי אמצעי התשלום שהוזן על ידו לשם הבטחת התשלום בתום הנסיעה בכבישי האגרה. מובהר כי אין בבדיקה זו על מנת לחייב את המשתמש בסכום כלשהו לצורך הבדיקה, אלא אך לבדוק את תקינות פרטי אמצעי התשלום.
 1. השירות בגין התשלום
  • עלות הנסיעה בגין כבישי אגרה הינה כדלקמן:
   • עלות הנסיעה בנתיב המהיר – בהתאם לתעריף המפורט באתר האינטרנט של בעל הזיכיון בכתובת fastlane.co.il.
   • עלות הנסיעה בכביש 6 צפון – בהתאם לתעריף המפורט באתר האינטרנט של בעל הזיכיון בכתובת kvish6.co.il.
   • עלות הנסיעה בכביש 6 – בהתאם לתעריף של לקוח וידיאו בכביש 6, כפי שיהיה מפעם לפעם ומפורט באתר האינטרנט בכתובת https://www.kvish6.co.il/calculator.aspx. מובהר כי לא ניתן להצטרף במסגרת השירות המסופק על ידי החברה למסלולים אחרים שיכול ומוצעים ו/או יהיו מוצעים על ידי בעל הזיכיון מפעם לפעם.
  • המשתמש מתחייב לשלם את עלות הנסיעה בכביש האגרה / נתיב מהיר כמפורט לעיל. כמו כן, המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום בגין השירות, כמו גם כל חיוב אחר ככל שיוטל בקשר עם השירות בין מכוח תקנון זה ו/או לפי כל דין.
  • מובהר כי בהצטרפותו לשירות, המשתמש נותן את הסכמתו לחיובו בגין כלל התשלומים שחלים על שימוש בכביש האגרה/נתיב מהיר, לרבות בכל תשלום בקשר עם הנסיעה ו/או אכיפת התשלום ובין היתר פיצוי והחזר הוצאות, הפרשי הצמדה, תשלום ריבית וריבית פיגורים וכן כל תשלום אחר והכל בכפוף לחוק ולכל דין.
  • המשתמש יודע ומסכים כי החברה תחייב אותו אך ורק ממועד קבלת אישור החברה על הצטרפות הלקוח לשירות (היא הודעת ההצטרפות כהגדרתה לעיל). לאור האמור, נסיעות שביצע המשתמש טרם קבלת אישור החברה על הצטרפותו לשירות, לא יגבו על ידי החברה והמשתמש יצטרך לשלם בגינן בנפרד לבעל הזיכיון. בכלל האמור מודגש כי גם נסיעות שבוצעו באותו יום קלנדרי, מוקדם יותר למועד קבלת אישור החברה על הצטרפות המנוי לשירות, לא יכללו בהסדר זה. כן מודגש כי הצטרפות לשירות תוך כדי נסיעה שהחלה בכביש האגרה/נתיב מהיר לא תחויב על ידי החברה ולא תהנה מתעריפי הנסיעה המפורטים לעיל ביחס לאותה נסיעה.
  • אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של החברה לגבות את כל החיובים הנובעים ו/או הקשורים לנסיעה בכביש האגרה / נתיב המהיר על ידי הרכב גם באמצעות אמצעים אחרים במידה והחיובים כאמור לא יפרעו ו/או לא יכובדו מכל סיבה שהיא. בתוך כך, ומבלי לגרוע מיתר מההוראות החלות על ההתקשרות בין הצדדים עומדות לחברה כל הזכויות המוקנות לבעל הזיכיון בהתאם לחוק ובהתאם לכל דין.
  • המשתמש מאשר כי הובא לידיעתו כי נתוני נסיעתו מדווחים לחברה על ידי בעל הזיכיון לאחר הנסיעה וכי החיוב באשראי יבוצע לאחר קבלת הדיווח מבעל הזיכיון, למעט במקרה בו לא ניתן היה לבצע סליקה של כרטיס האשראי, שאז רשאית החברה לבצע ניסיונות חיוב נוספים.
  • המשתמש יודע ומאשר כי הובא לידיעתו שככל שלא יהיה ניתן לחייב את כרטיס האשראי שלו בגין נסיעה בכביש האגרה/נתיב מהיר, אזי מינויו לשירות זה ו/או למנוי כולו יופסק ויבוטל בהתאם לתנאים המפורטים להלן. בתוך כך מובהר כי אין בביטול ההסכם על מנת לפטור את המשתמש מתשלום עבור נסיעות שביצע, והחברה תהא רשאית לפעול לשם גביית החוב בכל האמצעים העומדים לרשות החברה בכפוף לדין.
  • מנוי אשר זכאי לפטור מתשלום האגרה בנתיב המהיר בהתאם להגדרת הזכאות בתנאי השימוש ו/או האתר של חברת הנתיב המהיר בע"מ לא יחויב דרך החברה ולא יתקבל כל דיווח בגין נסיעתו למערכות החברה.
  • חיוב בגין נסיעות בכבישי האגרה/נתיב מהיר יבוצע במסגרת החיוב החודשי, ויכלול את כלל הנסיעות שבוצעו ברכב תחת חשבון המשתמש בתקופה הרלבנטית להוצאת החיוב התקופתי.
  • חשבונית בגין השירות תופק לחשבון המשתמש לאחר קבלת הדיווח מבעל הזיכיון אודות הנסיעה, וניתן יהיה לצפות בה ביישומון של החברה תחת הלשונית "החשבוניות שלי". בהתאם, את החיובים בגין הנסיעה ניתן לראות לאחר קבלת הדיווח מבעל הזיכיון. החיוב בגין הנסיעות בכבישי האגרה יהיה כמפורט בסעיף 4(ג) לתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)(אכיפת תשלומים), התשמ"ט-1999. על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה רשאית על פי שיקול דעת להוסיף על הפרטים שיכללו בחשבון כאמור לעיל והכל בכפוף לדין.
  • משתמש המבקש לערור על חיוביו נדרש לפנות לחברה באחד מדרכי הקשר לא יאוחר מ- 30 יום מהמועד בו הומצאה לו החשבונית בגין הנסיעה ו/או מהמועד בו הופעלה סמכות בהתאם להסכם זה, ולפרט את טענותיו. לצורך סעיף זה "הומצאה" לרבות באמצעות היישומון. מובהר כי לא ניתן להאריך את המועד להגשת ערר.
 2. ביטול השירות
  • המשתמש יהיה רשאי בכל עת להודיע על רצונו לסיים את השירות נשוא תקנון זה באמצעות הודעה לשירות הלקוחות של החברה. על ביטול השירות יחולו הוראות הדין, ובכלל זה תנאי חוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981. הודעת ביטול שניתנה במסגרת שיחת טלפון לשירות הלקוחות תיכנס לתוקפה באופן מיידי. הודעת ביטול שניתנה בכתב באחד מאמצעי הקשר של החברה תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממועד שנמסרה באחת מדרכי הפניה ל- Cello.
  • מובהר כי אין במתן הודעת ביטול על מנת לפטור את המשתמש מתשלום בגין שימוש בשירות שביצע המשתמש עד למועד ביטול השירות בפועל, גם אם בוצע לאחר מסירת הודעת הביטול.
  • החברה תהא רשאית לבטל את אספקת השירות מכל סיבה סבירה ו/או מכל סיבה אחרת כמפורט להלן בהודעה בכתב ללקוח תוך ציון הסיבה ולפחות 7 ימים מראש, ובין היתר מהטעמים הבאים:
   • המשתמש לא פרע במועדו ו/או במלואו תשלום כלשהו שהוא חייב בפרעונו כלפי החברה;
   • המשתמש לא קים איזה מבין ההסכמות החלות עליו במסגרת היותו מנוי ו/או במסגרת השירות דנן;
   • הוגשה בקשה לעיקול נכסי המשתמש ו/או בקשה למינוי גוף משפטי לניהול כל/חלק מנכסי המשתמש, ולרבות בקשת פירוק / כינוס נכסים / פשיטת רגל / מינוי נאמן / הקפאת הליכים ו/או כל בקשה מעין זו, ואלו לא נדחו ו/או נמחקו בתוך 30 ימים מיום הגשתם. במקרה המפורט בסעיף זה תהיה החברה רשאית לבטל את הצטרפותו של המנוי לשירות באופן מיידי.
   • פרט מהפרטים שמסר המשתמש לא היה נכון או לא היה מדויק באופן המונע את חיובו בתשלום בגין הנסיעה בכביש האגרה.
 1. מכירה ו/או העברת החזקה ברכב שנרשם לשירות כבישי האגרה / נתיב מהיר:
  • במקרה של מכירה ו/או העברת החזקה ו/או הבעלות ברכב לצד שלישי (להלן: "העברת בעלות"), על המשתמש להסיר את הרכב מחשבון המנוי ו/או להודיע לחברה על העברת הבעלות טרם ביצוע העברת הבעלות בפועל על מנת שניתן יהיה להסירו מחשבון המנוי. ככל שלא יעשה כן המשתמש, יהיה המשתמש אחראי לכל שימוש וחיוב בגין נסיעות בכבישי האגרה/נתיב מהיר  גם לאחר מכירת/העברת הרכב, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בגין חיוב כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או צד שלישי אחר כאמור.
 2. מדיניות פרטיות
  • כאמור לעיל, מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת באתר האינטרנט בכתובת https://cello-app.com/. כמו כן, בהצטרפותו לשירות ובביצוע נסיעות בכבישי האגרה/נתיב מהיר, באשר הם, מאשר המשתמש כי הוא מודע ומסכים גם לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של בעלי הזיכיון כפי שפורסמו על ידם וכפי שיהיו מפעם לפעם.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מודע ומסכים כי נתוני הנסיעות מועברים לחברה על ידי בעל הזיכיון ולפיכך מידע אודות השימוש בכבישי האגרה נאסף ונשמר גם אצל בעל הזיכיון.
  • מובהר כי החברה רשאית לעבד את המידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או נאסף ביחס אליו לצורך ובקשר למתן השירות, ובכלל זה להעביר את המידע במלואו ו/או בחלקו לבעל הזיכיון להפעלת כביש האגרה/נתיב מהיר ככל שהדבר נדרש לצורך מתן השירות. אין באמור לעיל על מנת לגרוע ממידע שנמסר על ידי המשתמש ישירות לבעל הזיכיון להפעלת כביש אגרה בעצמו ו/או נאסף על ידו, בין השאר, במסגרת השימוש בכביש האגרה.
 3. שינוי בתנאי השירות
  • כמפורט בתנאי השימוש של החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השירות בהתאם לשיקול דעתה. במקרה של שינוי בתנאי השירות דנן יחולו ההוראות הרלבנטיות המפורטות בתנאי השימוש הכלליים שבאתר האינטרנט של החברה.
 1. הגבלת אחריות
  • מובהר כי השירות ניתן על ידי חברת סלופארק טכנולוגיות בע"מ בלבד, וכי אין בהפניה לאתר האינטרנט ולתנאי השימוש של בעל הזיכיון על מנת ליצור קשר עסקי בין המשתמש לבין בעל הזיכיון בקשר עם השירות כהגדרתו לעיל. יחד עם זאת, אין באמור לעיל על מנת להקים לחברה כל חובה ו/או התחייבות ו/או אחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו שאינה מוטלת עליה מכוח ההסכם עם בעל הזיכיון ו/או מכוח הדין. עוד מובהר כי אין באמור על מנת לגרוע מכל חובה ו/או התחייבות ו/או אחריות במעשה ו/או במחדל של בעל הזיכיון ו/או מי מטעמו כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי אשר מוטלת עליו מכוח החוק ו/או הדין ולרבות בקשר עם השימוש בכביש האגרה.
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital