תקנון מנויים בחניונים

עודכן לאחרונה:
להורדת קובץ PDF
 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:

"החברה"  – Cello (סלופארק טכנולוגיות בע"מ), ח.פ. 513513366 מרחוב הרוקמים 26 חולון.

"חניון" – חניון הכלול ברשימת החניונים המצ"ב נספח א' להלן בלבד.

"מנוי" – החברה מעמידה לטובת המשתמשים אפשרות לרכישת מנויים בחניונים באמצעות האפליקציה של החברה.

"משתמש/ת" – לקוח/ה פרטי/ת בלבד אשר רכש/ה מנוי (כהגדרתו לעיל).

2. כללי

2.1 מתן השירות כפוף לתנאי תקנון זה ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שבאתר החברה.

2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או פרסומים ו/או מצגים של החברה בדבר השירות ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.

2.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל מנוי/ה ומשתמש/ת, ורכישת המנוי תהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי התקנון.

2.4 על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

3. תנאים כללים

3.1 משתמש/ת שהצטרפ/ה שרכש/ה מנוי והצטרפ/ה לשירות י/תיחשב כמי אשר קרא/ה בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במסמך זה ואף את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים של החברה, כמפורט לעיל, והסכימ/ה להם, ולא תהא לו/ה כל טענה כנגדם.

3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפסיק את השירות (כולו או חלקו) ו/או תנאיו בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם השירות ושינוי כאמור יחול באופן מיידי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תידרש ליתן הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא בקשר לכל שינוי כאמור לעיל כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם השירות לראשונה.

3.3 רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה בנוגע לשירות ו/או לתקנון זה, במישרין ו/או בעקיפין.

3.4  רכישת השירות מותרת לכל תושב/ת ואזרח/ית במדינת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים והו/יא זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור צד שלישי, והינו/ה בעלים של כרטיס אשראי, וביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי אושר על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא ניתן לרכוש את השירות באמצעות כרטיס פריפייד או כרטיס דיירקט.

3.5 אם לא נאמר אחרת הרי לא יחולו על משתמש/ת שרכש/ה מנוי כפל מבצעים, וכי פרט לתנאי השירות בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלליים, לא ינתנו הטבות כלשהן נוספות מכל מין וסוג שהוא.

3.6 החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר אינה בשליטתה ואשר תמנע מכל אדם לעשות שימוש במנוי, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למשתתפ/ת.

4. המנויים

4.1 עוד מובהר כי רכישת המנוי הינה אישית של המשתמש/ת שרכש/ה את המנוי בלבד, והמנוי אינו ניתן להעברה לצדדים שלישיים במלואו ו/או חלקו. בכלל זה לא ניתן לשלם באמצעות המנוי עבור חניה של רכב שאינו רשום תחת רכבי המשתמש/ת באפליקציה.

4.2 מובהר כי אין במנוי כדי להקנות למשתמש/ת זכות לעשיית שימוש בשטחי החניון, למעט בשטח חניה מוסדר לרכב בתוך החניון הפנוי לשימוש. השימוש בחניון ובשירותי החניה ייעשה באופן שלא יפריע ו/או יפגע למשתמשים אחרים, לא יחסום מעברים ולא יגרום כל נזק לצד שלישי כלשהו.

4.3 האחריות להסדרת מקומות חניה ולקביעת גובה דמי המנוי, מצויה באחריותן הבלעדית של חברות החניונים. על המשתמש/ת להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לחניון הרלוונטי והוא מוותר מראש על כל טענה בקשר עם החניה ו/או ניצול המנוי כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

4.4 עלות המנוי בעת הרכישה באמצעות האפליקציה כוללת בתוכה גם עמלת תפעול, אשר יכולה להשתנות מפעם לפעם, וכפי שתפורט באזור רכישת המנוי באפליקציה.

4.5 מובהר כי החניה בחניון הינה על בסיס מקום פנוי, והמנוי אינו מקנה מקום חניה שמור ובלעדי. בתוך כך, המשתמש/ת יודע/ת ומסכימ/ה כי הו/יא מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ככל שלא יוכל לעשות שימוש במנוי במקרה שהתפוסה בחניון תהיה מקסימאלית ו/או במידה והחניון ישהה את פעילותו לתקופה קצובה ו/או בלתי מוגבלת תהא הסיבה לכך אשר תהא.

5. אופן ההצטרפות לשירות מנויי חניונים

5.1 לקוחות חדשים:

יש להוריד את אפליקציית החברה (Cello) בחנויות האפליקציות > להזין את הפרטים האישיים כולל כרטיס אשראי > להיכנס ללשונית חניונים > לבחור את החניון המתאים > ולרכוש את המנוי הרלוונטי.

5.2 לקוחות קיימים:

ניתן להצטרף למנוי חניונים דרך לשונית חניונים > בחירת החניון המתאים > ורכישת מנוי החניון הרלוונטי.

5.3 המבקש/ת להצטרף לשירות, מתחייב/ת לספק לחברה מידע אמין ותקף, והו/יא מצהיר/ה כי פרטי המשתמש/ת לרבות מספר הרכב והטלפון הנייד הינם בבעלותו/ה ו/או כי הו/יא רשאי/ת לעשות בהם שימוש. במידה והתברר למשתמש/ת כי נמסר על ידו/ה מידע שגוי לחברה, על המשתמש/ת להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולתקן מידע שגוי זה. מובהר כי  במידה והמשתמש/ת מחליפ/ה את מספר הטלפון הנייד ו/או מספר הרכב, עליו/ה לעדכן את החברה בכדי למנוע שימוש לא מורשה במנוי.

5.4 במקרה בו משתמש/ת מבקש/ת להירשם ולקבל מידע אודות רכב המופיע במערכות החברה אליו/ה משויך מספר טלפון נייד אחר, אזי ידוע למשתמש/ת המבקש/ת להירשם והו/יא מסכימ/ה כי תישלח הודעה למספר הטלפון הנייד אליו משויך הרכב במערכות החברה, אשר תפקידה ליידע את המשתמש/ת כאמור כי מספר נייד נוסף מבקש להירשם כבעל הרשאה ביחס לרכב שלו/ה, לרבות מספר הטלפון הנייד ממנו הגיעה הבקשה לצפייה במידע. כפועל יוצא, ידוע למשתמש/ת כי כאשר תתקבל בקשה לצפייה במידע אודות הרכב ממספר טלפון נייד אשר אינו משויך לרכב שלו/ה, תישלח לו/ה הודעה המתריעה על כך מטעם החברה.

5.5 השימוש בשירות לרבות אפליקציית החניה ו/או שירות החיוג הטלפוני יהיה זמין למשתמש/ת, לעתים גם באופן מותנה בתקינות הרשת הסלולרית והמכשיר עצמו, בהתאם למנוי שרכש/ה ובהתאם לתנאי השימוש של החניון אשר מצורפים בנספח א'. על המשתמש/ת לוודא כי הו/יא אכן נכנס/ה לחניון הנכון וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי למנוי בחניון הרלוונטי. למשתמש/ת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין קבלת דו"ח חניה ו/או גרירה ו/או כל נזק אחר כלשהו במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או הוזנו בשוגג ו/או השימוש בשירות לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.

6. ביטול

6.1 ביטול העסקה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום עשיית העסקה. על משתמש/ת המבקש/ת לבטל את העסקה לפנות לחברה בבקשה מסודרת באמצעות נציגי השירות של החברה בטלפון *9070 ו/או באמצעות אחד מהאמצעים הדיגיטליים באתר החברה ולמסור את כל פרטי הזיהוי הרלבנטיים ובכלל זה שם מלא, טלפון נייד וכל אמצעי ליצירת קשר. לאחר קבלת בקשה לביטול העסקה ככל שהיא עומדת בהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, יצאו נציגי החברה קשר עם המשתמש/ת בנוגע לבקשה.

6.2 מובהר כי אין בהעברת בקשה לסיום ההתקשרות על מנת לגרוע מחובותיו/ה של המשתמש/ת בהתאם לתקנון ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

6.3 בכל מקרה של ביטול העסקה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או פיצוי כלפי הלקוח/ה.

6.4  בכל הנוגע לביטול עסקה ובכפוף לתנאי השימוש הכללים ובנוסף על האמור בסעיף זה, על תתי הסעיפים בו, יחולו גם תנאי המדיניות הפרטניים של החניון הרלבנטי, כמפורט בנספח החניון הרלבנטי להלן ו/או במדיניות החניון המצויה בחניון עצמו.

7. אחריות

7.1 החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש/ת חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, השירות אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לשירות מעת לעת. סעיפי האחריות מפורטים במסמך תנאי השימוש הכלליים של החברה וחלים גם ביחס למנוי החניונים בנוסף על האמור בתקנון זה.

7.2 האחריות להסדרת מקומות חניה ולקביעת גובה דמי המנוי, לרבות כל דבר ועניין הקשור בחניית הרכב בחניון וכל דבר הנובע מכך, לרבות כל נזק (ישיר או עקיף), הוצאה, הפסד, אבדן הכנסה וכיו"ב מצויה באחריותן הבלעדית של חברות החניונים. על המשתמש/ת להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לחניון הרלוונטי.

7.3 מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים אשר יגרמו למשתמש/ת ו / או לרכבו/ה כתוצאה מהחניית הרכב בחניון, והמשתמש/ת פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החניית הרכב בחניון. מומלץ למשתמש/ת לבדוק טרם החניית הרכב בחניון את תנאי השימוש החלים בחניון.

7.4 המשתמש/ת בשירות מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החניון אליו הו/יא נרשמ/ת כמנוי/ה, ולא תהיה לו/ה כלפי החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין הקשור לחניה ובכלל זה תעריפי החניון, שעות פעילות החניון ועוד. לעיון בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החניונים השונים בנספח א'.

7.5 לחברה הזכות לסיים / לחסום משתמש/ת להמשך השימוש במנוי לפי שיקול דעתה ומטעמים סבירים ככל שבוצע שימוש בלתי חוקי במנוי ובניגוד לתקנון ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אף ללא מתן התראה מוקדמת כלשהי.

8. יצירת קשר

8.1 בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, נא לפנות אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות האתר או לשונית "צור קשר" באפליקציה; בכוכבית *9070; בטלפון 03-7187711; בדף הפייסבוק העסקי של החברה; בשליחת הודעה אל שירות הלקוחות הניתן באמצעות אפליקציית המסרים WhatsApp. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך חמישה (5) ימי עסקים.

8.2 כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש/ת וזאת על פי הכתובת כפי שמילא/ה המשתמש/ת בעת ההרשמה לשירות תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.

נספח א' – תוספת חניון המכללה למנהל ראשל"צ

האמור בנספח זה בא להוסיף על האמור בתנאי התקנון הכללים לעיל, והוא מתייחס למנוי לחניון המכללה למנהל, שכתובתו אלי ויזל 2, ראשל"צ.

דמי המנוי לחניון:

החברה מעמידה לטובת המשתמשים בחניון המכללה למנהל את האפשרות לרכוש באמצעות האפליקציה את אחד מסוגי המנויים להלן. עלות המנוי כוללת עמלה של 4.90 ש"ח :

 • מנוי ל- 20 כניסות בעלות של 54.90 ₪.
 • מנוי ל- 50 כניסות בעלות של 129.90 ₪.
 • מובהר כי עלות המנוי כוללת בתוכה עמלת תפעול בגובה של 4.90 ₪ שתשולם לחברה, ולפיכך יתכן כי המחיר הכולל של המנוי יהיה גבוה לעומת התשלום בחניון בגין העלות המצרפית עבור החניה ו/או מנויים שנרכשים מבעל החניון (ככל שקיימים). בכל מקרה המחיר המחייב הינ מצוי באפליקציה.

מבלי לגרוע מתנאי התקנון לעיל, יחולו על רכישת מנויים לחניון המכללה למנהל בראשון לציון גם מדיניות החניון כפי שהיא מפורסמת בחניון עצמו, ובכלל זה יחולו התנאים הבאים:

 • תוקף המנויים הוא 18 חודשים מיום רכישת המנוי.
 • השימוש בהטבה זו הינה לסטודנטים או/ו חברי אגודת הסטודנטים במכללת ראשון לציון בלבד.
 • הכניסה מורשית לרכבים המוגדרים במנוי החניונים באפליקציית החברה בלבד.
 • ככל שתחת המנוי רשומים מספר רכבים מובהר כי לא ניתן להחנות בו זמנית יותר מרכב אחד בלבד מרשימת הרכבים המוגדרים במנוי.
 • תתאפשר הגדרת 3 כלי רכב במנויי החניונים ותינתן האפשרות להחלפה עד 5 כלי רכב בחודש לכל היותר.
 • החניה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • יש לחנות במקומות המסומנים בלבד (יינתנו דוחות בהתאם לחוק) ולהישמע להוראות הסדרנים בשטח החניון.

מדיניות ביטול והארכה

ניתן להעביר בקשה לביטול המנוי ב-2 דרכים הבאות:

 1. דרך משרד החניונים בטלפון 03-9484099
 2. דרך האפליקצייה > +Cello > מנויים בחניונים > "בטל לי את המנוי". בקשה שהוגשה דרך האפליקציה תטופל תוך 7 ימי עסקים.

לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ולקבל החזר על כניסות שנותרו במנוי חניונים במקרים כמפורט להלן:

 • עבור כרטיסייה של 20 כניסות ובמידה כאשר בוצע שימוש של 5 כניסות – המנוי/ה לא ת/יהיה זכאי/ת להחזר כספי ולא ניתן יהיה לבטל את מנוי החניון.
 • עבור כרטיסייה של 50 כניסות ובמידה כאשר בוצע שימוש של 10 כניסות – המנוי/ה לא ת/יהיה זכאי/ת להחזר כספי ולא ניתן יהיה לבטל את מנוי החניון.
 • לא תתאפשר הארכה מעבר לתוקף של 18 החודשים, למנוי אשר לא מימש את הכניסות.

במידה והמנוי י/תבקש להעביר את מספר הכניסות שנישאר לו/ה במנוי למספר רכב אחר שתחת המנוי תינתן האפשרות, ככל שלא עבר מיום רכישת המנוי 18 חודשים – דרך משרד החניונים בטלפון 03-9484099

מאפייני מנוי

 • התשלום הינו עבור רשות השימוש בחניה בלבד.
 • החניון מצולם 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.
 • שהייה בחניון לאחר חצות תחויב בכניסה נוספת.
 • כל עוד השהייה היא בין חצות לחצות לא יהיה כרטוס נוסף למנוי, כלומר ניתן לצאת ולהיכנס באותה היממה מספר פעמים ללא כרטוס נוסף.
 • אין החברה אחראית לנזקי גוף ו/או רכוש.
 • אין להשאיר מפתח ברכב חונה.
 • יש להקפיד לנעול את הרכב בזמן החניה.
 • אין להבעיר אש בשטח החניון.
 • החניון פתוח 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

*טלפון חניון המכללה למנהל לבירורים: 03-9484099.

במידה ועברת על הוראות אילו יש זכות להנהלת החניון לבטל את הכניסות בכל זמן ובכל עת.

 

שעות פעילות מוקד Cello בWhatsapp וב-*9070 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, בימי שישי ובערבי חג 08:00-12:00.

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital