מנויים פרטיים - תנאי שימוש כלליים

עודכן לאחרונה:
 1. כללי
  1. אתר זה ואפליקציית Cello הינם בבעלות חברת סלופארק טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 513513366 מרחוב הרוקמים 26 חולון (להלן בהתאמה: "החברה" "האתר" "האפליקציה"), הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. אנא קראו את תנאי השימוש המפורטים באתר זה, בעיון ובקפידה, בטרם השימוש באתר ובאפליקציה.
  2. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות" מהווים את כלל ההסכמות בין הצדדים ומסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין כל העושה שימוש באתר ו/או באפליקציה ובכל השירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו ע"י החברה ו/או במידע הקיים בהם (להלן: "המשתמש") והינם הסכם משפטי מחייב בין הצדדים ו/או מי מטעמם.
  3. תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל פרסום הנוגע לפעילות באתר ו/או באפליקציה חלים באופן זהה על כל המשתמשים. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
  4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחר, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו.
  5. כותרות הסעיפים והשימוש בהם הינם לצורכי התמצאות ונוחות בלבד ואין להיעזר בהן למטרות פרשנות התנאי השימוש.
 2. רישום לשירות והשימוש בחשבון המשתמש
  1. על מנת לעשות שימוש בשירותים שהחברה מעמידה, המשתמש/ת נדרש/ת להירשם וליצור חשבון משתמש (להלן: "חשבון המשתמש"). ניתן ליצור את חשבון המשתמש באמצעות האפליקציה, האתר ו/או באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של החברה.
  2. בעת הרישום לשירותי החברה, ולצורך יצירת חשבון המשתמש, יתכן ותתבקשו למסור מידע ולהזין פרטים שונים, ובכלל זה מספר טלפון, דואר אלקטרוני, מען, אמצעי תשלום וכד', אשר ישמשו בין היתר לצורך יצירת קשר עם המשתמש/ת. מסירת המידע והשימוש בו על ידי החברה כפופים למדיניות הפרטיות ולתנאי שימוש אלו, ונדרשים לשם שימוש בשירותי החברה. באמצעות החשבון ניתן יהיה לבצע מגוון פעולות כגון הוספה והסרה של שירותים, הוספה של רכבים, הוספת מורשים לפעול בחשבון ופעולות נוספות. מובהר כי הסכמת המשתמש/ת להוספת מורשים לפעול בחשבון משמעותה כי המורשים יוכלו אף הם לבצע מגוון פעולות בחשבון לרבות חיוב החשבון.
  3. בסמוך לאחר השלמת יצירת החשבון בהתאם לפרטים שהוזנו על ידי המשתמש/ת, תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה הודעה המאשרת את יצירת המינוי והחשבון. בהצטרפות לשירות המשתמש/ת מסכים/ה לקבל את ההודעה. המשתמש/ת ת/יוכל להיכנס לחשבון שלו/ה בכל עת באמצעות שם משתמש והסיסמה שנבחרה. מובהר כי חשבון המשתמש הינו אישי, והמשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת להעבירו ו/או להמחות את זכויותיו/ה בחשבון לצד שלישי אחר.
  4. חשבון המשתמש יכלול מידע אודות פעילות המנוי/ה, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, פרטי החיובים בהן חויב/ה על ידי החברה, התשלומים בהם נשא/ה באמצעות כרטיס האשראי ששוייך לחשבון המשתמש וכיו"ב. המנוי/ה ת/יוכל להיכנס לחשבון האישי באתר השירות ו/או האפליקציה לאחר הזנת שם משתמש וסיסמה אשר יימסרו לו/ה על ידי Cello בעת ההצטרפות לשירות Cello.
  5. מובהר כי הסיסמה נמסרת למנוי/ה לשימושו/ה האישי בלבד ואין המנוי/ה רשאי/ת לאפשר לאחר שימוש במספר בסיסמה ו/או בחשבון. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא לגלות את הסיסמא לצדדים שלישיים, לשמור את הסיסמא במקום מוגן ונסתר וליידע את החברה באחד מאמצעי הקשר שמעמידה החברה מיד לכשיוודע לו/ה על כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבון המשתמש שלו/ה. כמו כן, המשתמש/ת מתחייב/ת להודיע לחברה בכל מקרה של שימוש בלתי מורשה ו/או חשש לשימוש כזה בחשבון המשתמש ובכלל זה אובדן מכשיר טלפון סלולארי, אובדן כרטיס אשראי, מכירת רכב וכיוצ"ב. במידה והמשתמש/ת י/תמסור את סיסמתו/ה לצד שלישי החברה לא תהיה אחראית על כל נזק ו/או הוצאה ו/או חיוב אשר יחולו על המשתמש/ת כתוצאה מכך, על כל הנובע ממנו.
  6. בעת הוספה של רכבים נוספים לחשבון קיים יתכן שתידרשו להציג אסמכתא על בעלות ברכב ו/או קיומה של הרשאה להשתמש ברכב. לחברה שיקול הדעת הבלעדי אם להתיר צירוף של רכבים נוספים למנוי קיים אם לאו, ולמשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. בכל מקרה, מובהר, כי בעת הוספה של רכבים תחת מנוי קיים יצורפו הרכבים החדשים לכלל המסלולים והשירותים הקיימים תחת הרכב הקיים והמשתמש/ת ת/יחויב בתשלום נוסף בגין המסלולים והשירותים עבור כל רכב שנוסף, כל עוד לא שונו/ בוטלו על ידי המשתמש/ת, בהתאם לתנאי המסלול/השירות. מובהר כי לא ניתן לבצע שינויים בשירותים שהינם חלק ממסלול (כהגדרתו להלן) אלא רק בחבילות החודשיות.
  7. מובהר כי המשתמש/ת הינו/ה האחראי/ת הבלעדי/ת למנוע את הגישה לחשבון על ידי צדדים שלישיים, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא על כל שימוש שנעשה בחשבון על ידי צדדים שלישיים ככל שהמשתמש/ת מסר/ה את פרטי החשבון ו/או הטלפון לשימוש של צדדים שלישיים ו/או לא שמר/ה על סודיות הגישה לחשבון.
  8. מובהר כי החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או באפליקציה ו/או להשעות ו/או לבטל את רישומם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אף ללא מתן הודעה מוקדמת, ככל שלחברה יסוד סביר להניח כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש/ת היו לא מדייקים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מלאים ו/או לא נכונים ו/או במקרה שהמשתמש/ת הפר/ה את תנאי השימוש ו/או חלקם.
  9. מודגש כי הסרת האפליקציה מהמכשיר הנייד ו/או אי שימוש במנוי אינם מהווים את סגירת המנוי, ועל המנוי/ה לפנות לשירות הלקוחות של החברה לשם סגירת המנוי. בתוך כך, מובהר כי כל עוד לא נסגר המנוי ייתכן ויתקבלו אצל המשתמש/ת הודעות בעת כניסתו/ה לחניונים בהם מתאפשר תשלום באמצעות האפליקציה.
 3. השימוש בשירותי החניה באפליקציית Cello:
  1. הפעלת הסדר החניה באמצעות הטלפון הסלולארי תעשה בהתאם לנהלי Cello כפי שיקבעו מעת לעת. מובהר כי השימוש באפליקציה לשם התשלום עבור שירותי החניה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו ובתקינות מכשיר הטלפון הסלולרי עצמו.
  2. השימוש בשירות החניה לרבות באפליקציית החניה (בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ו/או באמצעות שירות החיוג הטלפוני יהיה זמין למשתמש/ת להפעלת החניה בהתאם לזמנים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות ולהנחיותיה, כמו גם לשעות פעילות נציגי השירות של החברה כמפורט בקישור הבא.
  3. הפעלת החניה כוללת בחירת עיר או עיר ואזור וכן בחירת מספר הרכב במנוי המשתמש/ת. על המשתמש/ת מוטלת החובה לוודא כי בוצעה בחירה של העיר והאזור הנכונים בהתאם לשילוט המקומי בו נמצא הרכב וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי לחניה הנוכחית. למשתמש/ת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Cello בגין חיוב עבור חניה ו/או בגין קבלת דו"ח חניה ו/או נזק כלשהו במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או הוזנו בשוגג ו/או השימוש בשירות החניה לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.
  4. המשתמש/ת מסכים/ה, כי הרשות המקומית שבתחומה הרכב הוחנה, תעביר לחברה מידע בדבר דוחות חניה שנרשמו על ידה לרכב, לשם בחינת זכאותו/ה להחזר אגרת הסדר חניה ששולמה.
  5. למען הסר ספק, מובהר כי לחברה אין כל סמכות לזכות את המנוי/ה בגין אגרה חניה אשר נגבתה ממנו/ה באמצעות שירותיה והאגרה הינה בבעלותן הבלעדית של הרשויות המקומיות ורק להן הסמכות להורות על זיכוי המשתמש/ת, והמשתמש/ת מוותר/ת על כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
  6. המשתמש/ת נוטל/ת על עצמו/ה את מלוא האחריות לבדיקת זמינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו/ה ובדבר קליטת הודעתו ל- Cello באמצעות הטלפון הסלולארי שלו/ה בדבר רצונו/ה לעשות שימוש בהסדר החניה ו/או בדבר רצונו/ה בקבלת שירותים. האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי/ה ו/או הפעלה בלתי רצונית של מכשיר הטלפון הסלולארי, תחול על המשתמש/ת בלבד, לרבות תשלום דוחות חניה וכיו"ב.
  7. השימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה הינו בלתי חוקי ואף מסוכן. המשתמש/ת נדרש/ת שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. Cello לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המשתמש/ת בטלפון הסלולארי שלו במסגרת הסדר החניה ו/או קבלת שירותים.
 4. מסירת מידע על ידי המשתמש/ת והשימוש בו ע"י החברה:
  1. התנאים המפורטים להלן הינם פירוט תמציתי של ההוראות הרלוונטיות לשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש/ת, ועל המשתמש/ת לעיין במדיניות הפרטיות של החברה, המהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ו/או באפליקציה של החברה.
  2. המשתמש/ת יודע/ת ומסכים/ה כי כל מידע שנמסר על ידו/ה ונאסף ע"י החברה בעת השימוש באתר ו/או בכל מועד אחר אם באמצעות האתר ואם בכל דרך אחרת, לרבות אך לא בלבד פרטים אישיים ופרטי קשר וכן כל מידע הנאסף כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות (״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו/ה החופשי. בנוסף, המשתמש/ת מאשר/ת כי האיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש/ת יעשה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות.
  3. מובהר ומוסכם על המשתמש/ת כי פרטי הקשר שיוזנו על ידי המשתמש/ת בעת הרישום לאתר ו/או לאפליקציה ישמשו לדחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד שהוזן, משלוח דיוורים, לרבות דיוור שיווקי כמשמעות המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הודעות שיישלחו לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, במסרונים (SMS) או בשיחה טלפונית וכן דיוור אישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. לצורך כך, המשתמש/ת נותן/ת הסכמתו/ה הכללית, מראש, טרם הצטרפות לשירות באתר ו/או באפליקציה. מובהר כי לא ניתן לבקש הסרה מקבלת דיוור שירותי (לדוגמא, חשבוניות, הודעות על הארכה/סיום חנייה, בדיקת הרכב וכד'). משתמש/ת שאינו/ה מעוניין/ת בקבלת דיוור שירותי מתבקש/ת שלא לעשות שימוש בשירותי החברה.
  4. מובהר כי המשתמש/ת רשאי/ת לבטל את הסכמתו/ה בכל עת ולחדול מקבלת דיוור שיווקי באמצעות דרכי ההסרה אשר יפורטו בהודעות אשר נשלחות למשתמש/ת מפעם לפעם בהתאם להוראות הדין, ו/או באחת מדרכי הקשר המפורטות באתר ו/או באפליקציה, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 9070*. לפיכך, ולאור האמור לעיל, מוסכם על המשתמש/ת כי גם אם חרף מאמצי החברה עקב תקלה לא נכללה בדיוור שנשלח, הרי שלמשתמש/ת אפשרות לבקש את הסרתו/ה מרשימת התפוצה בכל שלב והו/יא מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור. בקשת הסרה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, הודעת דוא"ל ו/או SMS תטופל עד 2 ימי עסקים. משתמש המעוניין בהסרה מיידית מרשימת התפוצה בדוא"ל יכול להסיר עצמו באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שנשלח אליו.
  5. על המשתמש/ת למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר ו/או באפליקציה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי/ה להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך. מובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה אין חובה לבדוק את נכונות המידע הנמסר על ידי המשתמש/ת והיא אינה בודקת אותו.
  6. במידה והרישום לשירותי החברה ו/או השימוש בשירותי החברה נעשה מטעמו של צד שלישי ו/או באמצעות הזנה של מספר טלפון ו/או כתובת דואר אלקטרוני שאינו בבעלות המשתמש/ת הרשומ/ה, מתחייב/ת המשתמש/ת כי קיבל/ה מראש את הסכמת הצד השלישי למסירת פרטיו/ה לצורך ההרשמה לשירותי החברה וכי הצד השלישי הסכימ/ה לתנאי השימוש ו/או כי המשתמש/ת הינו/ה נציג/ה מורשה/ת של הצד השלישי (לרבות ככל שהצד השלישי הינו תאגיד) וכי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים לשם כך. מובהר כי המשתמש/ת ת/יהיה אחראי/ת בלעדית לכל שימוש בפרטי צד שלישי, בין אם מדובר בשימוש מורשה ובין אם לאו.
  7. כל מידע הנמסר על ידי המשתמש/ת, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות מידע הנאסף בעת הגלישה באתר נמסר מרצונו/ה ובהסכמתו/ה של המשתמש/ת, וייתכן שיישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה. מובן, כי המשתמש/ת אינו/ה נדרש/ת על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם ת/יבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא ת/יוכל ליהנות מחלקים מסוימים באתר ו/או להשתמש בשירותים או בפונקציות אותם מציעה החברה דרך האתר ו/או האפליקציה כולם או חלקם. בתוך כך, ככל שלצורך השלמת פעולה המבוקשת על ידי המשתמש/ת נדרשת העברתו לצד שלישי, הרי שהמשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה להעברה מעין זו (לדוגמא חברות לסליקת אשראי).
  8. בכפוף למפורט במדיניות הפרטיות המשתמש/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לחברה ו/או לחברות אחיות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או ליצרן ו/או למי מטעמם ו/או לצדדים שלישיים הקשורים עם המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות שימוש במידע בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי לצורך המטרות שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. והמשתמש/ת מוותר/ת על כל טענה ו/או תביעה כנגד כל המנויים לעיל ו/או מי שאליו יועבר מידע המשתמש/ת בכל עילה שהיא, ולרבות בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכות הקניין והזכות לפרטיות, בקשר עם מידע המשתמש/ת והשימוש בו.
  9. המשתמש/ת מתחייב/ת כי לא חלה על המידע הנמסר על ידו/ה לצורך המטרות והשימושים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות כל מגבלה מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.
 5. מסלולים, חבילות ושירותים
  1. החברה מציעה למשתמשים מגוון מסלולי מנוי, במסגרתם ניתנים השירותים המפורטים להלן (יכונו להלן יחדיו: "השירותים") ו/או חלק מהם. בין השירותים המוצעים במסגרת המסלולים שהחברה מעמידה לטובת המנויים ניתן למנות את השירותים להלן:
   1. שירות תשלום אגרת חנייה – תשלום דמי חניה באמצעות האפליקציה עבור חניה ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, אשר מעמידות בעצמן ו/או באמצעות מי מטעמן חניות בתשלום לציבור הרחב. ביצוע התשלום אפשרי גם באמצעות חיוג לטלפון מס' 9070*.
   2. שירות תשלום חניה בחניונים – תשלום דמי חניה עבור חניה בחניונים נבחרים הפועלים עם Cello בכל רחבי הארץ, בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
   3. הפעלת החניה כוללת בחירת עיר או עיר ואזור וכן בחירת מספר הרכב במנוי המשתמש/ת. על המשתמש/ת מוטלת החובה לוודא כי בוצעה בחירה של העיר והאזור הנכונים בהתאם לשילוט המקומי בו נמצא הרכב וכן לוודא כי מספר הרכב הנבחר אכן הרכב הרלוונטי לחניה הנוכחית. למשתמש/ת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Cello בגין חיוב עבור חניה ו/או בגין קבלת דו"ח חניה ו/או נזק כלשהו במידה ואחד מהפרטים הנ"ל לא היו נכונים ו/או הוזנו בשוגג ו/או השימוש בשירות החניה לא נעשה בהתאם לתנאי השימוש.
   4. שירות "סטראטר" (תזכורות להפעלת חניה "בכחול לבן") – שירותי זה נועד להזכיר למנוי להפעיל את החניה, כאשר מזהה שחנית באזור בו נדרש להפעיל חניה. מובהר כי שירות זה אינו מפעיל את החניה באופן אוטומטי, אלא שהפעלת החניה נעשית על ידי המנוי/ה עצמו/ה. שירות זה נמצא כעת בהרצה (פיילוט) וללא תוספת תשלום וזמין במכשירי אנדרואיד בלבד. לתנאים והגבלות אודות שירות זה נא עיין בסע' 5.13 להלן.
   5. שירות תזכורות להארכת חניה – שירותי תזכורת אודות הארכת החניה. הודעת התזכורת נשלחת באמצעות Push/SMS על מנת שתוכל/י להאריך אותה דרך האפליקציה.
   6. שירות תזכורות סיום חניה – שירותי תזכורת אודות סיום חניה. הודעת התזכורת נשלחת באמצעות Push/SMS על מנת שתוכל/י להאריך אותה דרך האפליקציה.
   7. שירות סיום חניה אוטומטי – שירותי סיום חניה אוטומטיים.
   8. שירות סיום חניה מתוזמן – השירות מאפשר למשתמש להגדיר שעה עתידית מדויקת לסיום החניה באופן אוטומטי.

    5.1.8.1 טרם הפעלת החניה יגדיר המשתמש את השעה בה התשלום בגין החניה יסתיים באופן אוטומטי.

    5.1.8.2 הגדרת סיום חניה מתוזמן תעשה באפליקציה על ידי לחיצה על כפתור "סיום מתוזמן" ולאחר מכן בחירת השעה העתידית, בה רוצה המשתמש לסיים את התשלום בגין החניה באופן אוטומטי.

    5.1.8.3 סיום חניה מתוזמן יתאפשר בהתאם להגבלת זמן החניה לפי כללי הרשות בה הופעל השיירות ויוגבל עד לזמן המקסימלי המותר לחניה באותו אזור.

    5.1.8.4 לקראת סיום החניה יקבל המשתמש הודעת SMS, אשר תזכיר כי החניה עומדת להסתיים.

    5.1.8.5 התשלום בגין החניה יסתיים באופן אוטומטי בשעה שהוגדרה על ידי המשתמש.

    5.1.8.6 השירות יתאפשר ללקוחות במסלולים בייסיק ופרמיום כהגדרתם בסעיפים 5.7-5.10 לתנאי שירות זה.

    5.1.8.7 השירות יינתן בחינם למנוי פרמיום.

    5.1.8.8 מנוי בייסיק ישלם בכל הפעלת השירות 2 ₪ בגין השימוש בשירות סיום חניה מתוזמן (להלן: דמי שירות סיום חניה מתוזמן)

    5.1.8.9 במידה ומנוי בייסיק סיים את החניה עד 5 דקות מרגע הפעלתה לא יחויב בדמי שירות סיום חניה מתוזמן עבור אותה החניה.

    5.1.8.10 דמי שירות סיום חניה מתוזמן יהיו בתוספת לעלות החניה בהתאם לתעריפי החניה של הרשות בה נעשה שימוש בשירות, והם לא יחליפו ו/או ישנו את תעריפי החניה של הרשות.

    5.1.8.11 השירות לא יתאפשר למשתמשים המשלמים באמצעות "תשלום ישיר" כהגדרתו בסעיף 9.14 לתנאי שירות זה.

  2. בנוסף, החברה מציעה לרשות המנויים מגוון חבילות ושירותים וכמפורט להלן:
   1. חבילת שירותי דרך – שירות זה כולל החלפת צמיג, תידלוק חירום, פתיחת דלת נעולה, התנעת חירום, שירות החלפת מצבר, הזמנת מוניות (החל מתאריך 23/03/22 ומגרסת אפליקציה 7.00) ותיקון תקר (פנצ'ר) (עד תאריך 23/03/22 ומגרסת אפליקציה 7.00, לא כולל) בהתאם לתנאים המפורטים להלן. עלות השירות הינה 8.90 ₪ לחודש לכל כלי רכב במנוי. לתנאים והגבלות בקשר עם חבילת שירותי דרך.
   2. שירותי גרירת רכב (החל מתאריך 17/04/22 ומגרסת אפליקציה 7.10) – השירות יינתן באם קיים צורך לגרור את הרכב כתוצאה מהיות הרכב בלתי ניתן להפעלה עקב תקלה מכאנית / חשמלית או תאונת דרכים או פריצת / גניבת הרכב. עלות השירות הינה 5 ₪ לחודש לכל כלי רכב במנוי. רכישת שירותי הגרירה אפשרית רק למשתמשים שרכשו את חבילת שירותי הדרך (לא ניתן לרכישה בנפרד). לתנאים והגבלות בקשר עם שירותי הגרירה ניתן למצוא בתנאי השימוש של חבילת שירותי הדרך.
   3. שירות תיקון תקר (פנצ'ר) – לתנאים והגבלות ביחס לשירות ולרשימת הפנצ'ריות המלאה.
  3. כמו כן, החברה מעמידה לטובת המנויים מפעם לפעם גישה לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים, ואשר יכולים לדרוש רישום פרטני על ידי המשתמש ו/או ביצוע פעולות נוספות באמצעות המנוי לצורך מימושם ואשר עשויים להיות כפופים לתשלום פרטני בהתאם לצריכה, ובכלל זה:
   1. שטיפת רכב ("שטיפומט") – לתנאים והגבלות ביחס לשירות
   2. תשלום בתחבורה ציבורית ורב-קו – לתנאים והגבלות ביחס לשירות
   3. תשלום בכבישי אגרה – לתנאים והגבלות ביחס לשירות
   4. השכרת קורקינטים – לתנאים והגבלות ביחס לשירות
   5. רכישת מנוי לחניון המכללה במנהל ראשל"צ – לתנאים והגבלות ביחס לשירות
   6. עמדות טעינה – במסגרת האפליקציה תוכל לקבל מידע גם על עמדות טעינה לרכבים חשמליים. מובהר כי המידע הכלול באתר ו/או האפליקציה מסופק על ידי צדדים שלישיים, שהם מפעילי עמדות טעינה והינו באחריותם הבלעדית. מובן כי נעשים מירב המאמצים על מנת להבטיח כי המידע הכלול באתר ו/או האפליקציה הינו מדויק ומעודכן, אולם אין לחברה כל שליטה על המידע או שירותים המתקבלים מהצדדים השלישיים. משכך, המידע באתר ו/או האפליקציה מוצג כמות שהוא (AS IS) ובלא אחריות לתוכנו, ואין בו על מנת ליצור, במישרין או בעקיפין או מכוח הדין, כל התחייבות או המלצה או ייעוץ או מצג, במפורש או במשתמע כלפי המשתמשים או צדדים שלישיים כלשהם לרבות לא בנוגע למידת הדיוק, שלמות, רמת העדכון, התאמתו של המידע למטרת או לצורך מסוים וכדומה. בכלל זה, ומבלי לגרוע ביתר תנאי השימוש באפליקציה, החברה לא תהיה אחראית לתקינות עמדות הטעינה כולן או חלקן, של המפעילים השונים ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמם בקשר עם המידע באתר ו/או האפליקציה, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו/ה ובכלל זה לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אי נוחות מכל סוג שהוא שיגרמו להם, במישרין ו/או בעקיפין.
  4. מובהר כי ככל שהשירותים מוצעים על ידי צדדים שלישיים על המשתמש/ת לעיין היטב בתנאי המסלולים, החבילות והשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים וכפי שהוגדרו על ידי הספק, לרבות לתנאי הספציפיים של כל שירות והעלויות הכרוכות בו. ההצטרפות למסלולים, לחבילות ולשירותי צד שלישי אלו ו/או צריכתם מהווה הסכמתו לכל תנאי השירות הרלוונטיים, ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
  5. מובהר כי המשתמשים יכולים לבחור בכל עת את המסלולים, החבילות ושירותי צדדים שלישיים אליהם הם מעוניינים להצטרף והכל בתלות בתנאים הרלוונטיים לכל מסלול ו/או חבילה ו/או שירות. המשתמשים יכולים לעדכן ו/או לשנות את המסלול בכל שלב שהוא ו/או לרכוש ו/או להסיר חבילות ו/או שירותים, ובמקרה כזה יחוייבו באופן יחסי בגינם ו/או בהתאם לצריכה בפועל.
  6. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להוסיף, לבטל, לפצל, לצמצם ו/או להרחיב כל שירות מבין השירותים המוצעים על ידי החברה מפעם לפעם, לרבות להוסיפו ו/או להוציאו משירותי מסלול הבסיס, בכל עת, לרבות לא מתן הודעה מוקדמת, ובמקרה כזה לא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כלפי החברה מכל סוג שהוא. 

   החברה מציעה למשתמשים מספר מסלולים כמפורט להלן: –
  7. מסלול "Cello Basic"
   1. מסלול זה הינו חינמי וללא עלות כספית.
   2. תשלום בגין חניה באפליקציה או בחיוג ל-9070*
   3. חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה וללא עמלות הפעלה.
   4. תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – כרוכה בעמלת הפעלה על סך 1.5 ש"ח.
   5. דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית, ואינם כרוכים בתשלום עמלה נוספת כלשהי. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות בלבד.
   6. מובהר כי מסלול זה אינו כולל תכונות נוספות כלשהן כמו שירות התזכורות להארכת החניה ולסיום החניה בזמן לא פעיל במסלול זה. לפיכך, על המשתמש/ת לשים לב לזמני החניה למניעת דו"חות מיותרים.
  8. מסלול פרימיום "Cello SAVE"
   1. יכולים להצטרף למסלול זה ללקוחות פרטיים בלבד, העושים במנוי שימוש אישי בלבד.
   2. עלות המסלול הינה 17.90 ₪ (כולל מע"מ) לחודש, לכל רכב הרשום תחת המנוי.
   3. המסלול כולל:
    1. הטבת חניה חינם בחניות ברשויות ציבוריות "כחול לבן" בלבד בכל הארץ בכפוף לתנאים המפורטים להלן –
     1. קבלת ההטבה מחייבת הפעלת הסדר החניה באמצעות אפליקציית Cello בלבד בגין כל חניה.
     2. ההטבה תינתן 7 ימים בשבוע (ראשון-שבת), בין השעות 17:00-20:00 (וככל שהחניה כרוכה בתשלום ברשות העירונית בשעות אלו) למחזור חניה בודד ביום ועד למשך 90 דקות. מנוי לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגין מועדים בהם החניה בשעות האמורות לא כרוכה בתשלום אצל הרשות העירונית.
     3. זמן החניה המקסימלי הינו 90 דקות ברצף לחניה אחת, לאחריהן התשלום בגין החניה יהיה בהתאם להסדר החניה של הרשות המקומית.
     4. ההטבה תקפה לחניות שיופעלו באפליקציה החל מהשעה 17:00 בלבד.
     5. חניות אשר יופעלו מהשעה 17:00 ויסתיימו לאחר השעה 20:00 – ההטבה תחול על שעות ההטבה בלבד (17:00-20:00) בכפוף לאמור לעי. מובהר כי מאחר וההטבה הינה למחזור חניה מקסימאלי של 90 דקות על המנוי לוודא את הפעלת החניה באמצעות היישומון לאחר תום מחזור חיוב וכל עוד החניה כרוכה בעלות בהתאם להסדר החניה של הרשות הציבורית.
     6. ניתן להפעיל מספר חניות במחזור חניה מקסימלי של עד 90 דקות.
     7. סכום ההטבה המצטבר לא יעלה על 300 ₪ בחודש בהתאם לתקופת החיוב של החשבונית.
     8. מחוץ לשעות ההטבה – המחיר עבור החניה יהיה בכפוף לתנאי הרשות והשילוט המקומי. על המנוי לוודא ולהפעיל את הסדר החניה באמצעות אפליקציית Cello בתום מחזור החיוב.
     9. ההטבה לא תחול על תעריפי חניה יומית, חניה חודשית והטבות מיוחדות כמו זמן חניה ללא עלות בתחילת ההפעלה.
     10. מתן ההטבה יופיע בחשבונית החודשית המופיעה באפליקציה.
    2. הטבת 25% הנחה בחניונים ("הטבת חניונים נבחרים");
    3. הטבת 40% הנחה בשטיפת רכב בתחנות שבהסדר ("תנאי שימוש שטיפת רכב");
    4. שירותי הגנה בחניה –
     1. "סטארטר" – תזכורות להפעלת חניה.
     2. תזכורות להארכת חניה.
     3. סיום חניה אוטומטי.
     4. פטור מעמלות חניונים.
    * דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית, ואינם כרוכים בתשלום עמלה נוספת כלשהי. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות בלבד.
  9. מסלול פרימיום "Cello PRO"
   1. עלות המסלול הינה 9.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי.
   2. תשלום בגין חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה.
   3. תשלום בגין החניה באמצעות באפליקציה במאות חניונים – ללא עמלת הפעלה.
   4. שירות מציאת חניה בכחול לבן ע"ג מפה.
   5. שירות "סטארטר" – תזכורות להפעלת חניה.
   6. שירותי תזכורות להארכת חניה.
   7. שירותי תזכורות לסיום חניה.
   8. סיום חניה אוטומטי.
   9. הטבת חניונים נבחרים.
   10. שטיפת רכב מוזלת בהצטרפות לשירות באפליקציה. ייתכן וההנחה לא תכובד בחלק מתחנות השטיפה בסמוך לחגים.
   11. דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית, ואינם כרוכים בתשלום עמלה נוספת כלשהי. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות בלבד.
  10. מסלול פרימיום "Cello GOLD"
   1. עלות מסלול זה הינה 15.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי.
   2. הפעלת חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה.
   3. תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – ללא עמלת הפעלה.
   4. שירות מציאת חניה בכחול לבן ע"ג מפה.
   5. שירות "סטארטר" – תזכורות להפעלת חניה.
   6. שירותי תזכורות להארכת חניה.
   7. שירותי תזכורות לסיום חניה.
   8. סיום חניה אוטומטי.
   9. חבילת שירותי דרך.
   10. הטבת חניונים נבחרים.
   11. שטיפת רכב מוזלת בהצטרפות לשירות באפליקציה. ייתכן וההנחה לא תכובד בחלק מתחנות השטיפה בסמוך לחגים.
   12. דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית, ואינם כרוכים בתשלום עמלה נוספת כלשהי. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות בלבד.
  11. מסלול פרימיום "Cello Lite"
   1. עלות המסלול הינה 4.50 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי.
   2. הפעלת חניה באפליקציה או בחיוג ל-9070*
   3. שירותי תזכורות לסיום חניה.
   4. תיקון פנצ'ר ללא הגבלה במגוון פנצ'ריות בארץ.
   5. חניה בכחול לבן בפריסה ארצית מלאה וללא עמלות הפעלה.
   6. תשלום חניה באפליקציה במאות חניונים – 1.5 ש"ח 
   7. הטבת חניונים נבחרים.
   8. שטיפת רכב מוזלת בהצטרפות לשירות באפליקציה. ייתכן וההנחה לא תכובד בחלק מתחנות השטיפה בסמוך לחגים.
   9. דמי החניה נקבעים לפי תעריפי הרשות המקומית נטו ללא עמלה נוספת. תעריפי הרשות מתעדכנים מעת לעת ע"י הרשות.
  12. החברה רשאית לבטל/לשנות כל מסלול בכל עת על פי שיקול דעתה, ובלבד שתתן הודעה מוקדמת המתריעה מראש על סגירת/שינוי המסלול ללקוחות המסלול כנדרש ע"פ חוק.
  13. תנאים והגבלות ביחס לתשלום ברשויות מקומיות (חניה ב"כחול לבן"):
   1. החברה מאפשרת תשלום בגין דמי חניה ברשויות המקומיות (חניה ב"כחול לבן"). דמי החניה נקבעים ע"י הרשות המקומית בלבד, ואין לחברה כל נגיעה לתעריפים אלו.
   2. המשתמש/ת אחראי/ת לוודא בעת הפעלת החנייה כי החנייה תואמת את הדין וכלל הוראות הרשות המקומית ושלטי העזר, לרבות בכל הנוגע לעצם האפשרות להחנות את הרכב, אופן החניה, מיקומה ושעות החנייה ברשות הקומית. המשתמש/ת מתחייב/ת למלא אחר כלל הוראות הרשות המקומית, לרבות בהתאם לחוקי העזר המקומיים והשילוט הקיים (ככל שקיים) ו/או כל הוראה אחרת, ולא תהיה לו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ככל שי/תחוייב על ידי הרשות המקומית במקרה בו לא מולאו הוראותיה. מובהר כי הפעלת החניה באמצעות האפליקציה אינה מהווה אישור כי החניה עומדת בכל דרישות הדין והרשות המקומית ואינה מקנה למשתמש/ת זכות להחנות את הרכב במקומות שאינם מותרים.
   3. בכל עניין הקשור לביצוע החניה ברשות המקומית, ובכלל זה ככל שהמשתמש סבור כי חויב ביתר בגין דמי החניה, עליו לפנות לרשות המקומית עצמה. בתוך כך, בכל מקרה בו יטול על המשתמש דו"ח בגין חניה מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בטענה כי החניה אינה בהתאם להוראות הדין ו/או השילוט המקומי, האחריות לפעול לביטול הדוח ו/או ערעור עליו מוטלת הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
   4. מובהר כי על המשתמש לסיים החנייה בעצמו, שאחרת הוא עלול להיות מחוייב בתשלום עבור זמן החניה המירבי בכפוף לתנאי החניה הרלוונטיים. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם תחילת נסיעתו כי פעל לסיים את החניה.
  14. תנאים והגבלות ביחס לשירות חניונים:
   1. החברה מפעילה שירותי חניה סלולארית בחניונים ברחבי הארץ, לרבות חניונים ממוחשבים/ממוכנים בעלי מערכות LPR לזיהוי לוחית רישוי, לתשלום נוח ופשוט ישירות מהאפליקציה. לצורך קבלת השירות הינך נותן לחברה את הסכמתך להעביר את מספר רכב המנוי למפעילות החניונים לצורך ביצוע התשלום. המשתמש/ת מודע/ת ומסכים/ה לקבל מהחברה הודעת SMS בכניסה לחניון וכן הודעת SMS על ביצוע התשלום בעת יציאה מהחניון ככל שהתשלום בוצע באמצעות האפליקציה. מובהר כי שם החניון ומיקומו לא יופיעו במסרונים. יתכן כי במקרים מסויימים מערכות החניון אינן מזהות את מספר הרכב בלוחית הרישוי ול- CELLO אין כל אחריות במקרה כזה והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד CELLO בעניין זה. ככל שמערכות החניון לא זיהו את מספר הרכב יוכל המנוי לשלם את התשלום עבור דמי החניה באמצעות האפליקציה באופן עצמאי.
   2. תעריף השהייה בחניון ייקבע עפ"י מערכות החניון ביחס לזמן השהייה בפועל בהתאם לתעריף החניון הרלוונטי בו שוהה המשתמש/ת. התשלום יחויב מחשבון המשתמש/ת. מפעילות החניונים הינן האחראיות הבלעדיות לסכום החיוב. מובהר בזאת כי שירות התשלום הינו עבור שהיית הרכב בחניון ולא עבור כל שירות אחר לרבות שמירה, השגחה וכדומה. במידה והלקוח/ה אינו/ה מעוניין/ת בשירות עליו/ה להסיר עצמו באמצעות האפליקציה ו/או לפנות למוקד השירות להסרת רכבו/ה משירות החניונים.
   3. במסגרת האפליקציה, יתכן ויוצגו נתוני תפוסה ביחס לאיזה מבין החניונים הכלולים בשירות. המידע הכלול בנתוני התפוסה הינו מידע אינפורמטיבי בלבד אשר מצוי בידיעתו ובשליטתו של בעל החניון, בהתאם למידע המצוי במערכות המחשוב של החניונים ואין לחברה כל שליטה ו/או נגיעה למידע זה. לפיכך, יתכן כי נתוני התפוסה אינם מדוייקים ולפיכך אין להסתמך עליהם לכל צורך שהוא. הסתמכות על המידע הכלול בנתוני התפוסה לא תחייב ולא תטיל אחריות על החברה ו/או מי מהחניונים. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או החברה ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכב המנוי בחניון, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.
   4. החיוב בגין החניה יבוצע ביציאה מהחניון. מובהר כי לצורך ביצוע התשלום החברה תבצע תפיסת מסגרת בחברת האשראי בעת דריכת כרטיס החניה על הסכום המקסימאלי היומי בחניון. החיוב המדויק יבוצע ביציאה מהחניון לפי תעריף החניון בתוספת עמלת ההפעלה, ככל שקיימת בהתאם למסלול אליו משתייך/ת המשתמש/ת. ככל שצפויה להתווסף עמלת הפעלה פרטנית לתנועת חניה לעלות השירותים למפעיל/ספק הציוד בחניון, סכום העמלה יוצג בהודעת ה- SMS.
   5. יובהר, חלק מהחניונים בהם ניתן לבצע תשלום באמצעות האפליקציה מבצעים חיוב בכרטיס האשראי באופן ישיר ונפרד עבור כל כניסה לחניון (להלן: "חניוני אונליין"). החיובים בגין חניה בחניוני האונליין לא יכללו בחשבונית החודשית, אלא תונפק בגינם חשבונית נפרדת.
   6. במקרה וביצוע התשלום עבור החניון באמצעות האפליקציה לא צלח, לדוגמא עקב אי קליטתו של הברקוד בסריקה ו/או בהקלדה, מוטלת על המשתמש/ת החובה לבצע את התשלום עבור החניה בעצמו ובהתאם לשילוט בחניון.
   7. מובהר כי השימוש בחניון על ידי המנוי משמעותו כי המשתמש קרא והסכים לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החניון (ככל שישנם). בתוך כך מובהר כי האחריות להסדרת מקומות חניה ולקביעת גובה דמי המנוי, לרבות כל דבר ועניין הקשור בחניית הרכב בחניון וכל דבר הנובע מכך, לרבות כל נזק (ישיר או עקיף), הוצאה, הפסד, אבדן הכנסה וכיו"ב מצויה באחריותן הבלעדית של חברות החניונים. על המשתמש/ת להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לחניון הרלוונטי וכי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים אשר יגרמו למשתמש/ת ו / או לרכבו/ה כתוצאה מהחניית הרכב בחניון, והמשתמש/ת פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החניית הרכב בחניון. מומלץ למשתמש/ת לבדוק טרם החניית הרכב בחניון את תנאי השימוש החלים בחניון.
   8. תנאים והגבלות ביחס להטבת חניונים נבחרים:
    1. בהתאם לשיתופי פעולה של חברת Cello עם חניונים שונים, לחברה שיקול דעת בלעדי להעניק מפעם לפעם הטבת הנחה בחניה למנויי שירותי הפרימיום של החברה. מובהר כי הטבת החניה אינה בשום צורה שהיא התחייבות כלפי המנויים ו/או מי מטעמם, וככל שהחברה לא תעניק את הטבת החניה בכלל ו/או תעניק אותם באופן חלקי ו/או משתנה ו/או תפסיק את מתן ההטבה באופן מוחלט לא יהיו למנויים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
    2. מובהר כי רשימת החניונים הנבחרים משתנה ואינה קבועה וכי אין מדובר בהטבת הנחה בכל החניונים.
    3. כמו כן, קיימת שונות בהטבת החניה בחניונים הנבחרים בין החניונים הרלוונטיים מבחינת שעות, מתן ההטבה והיקף ההטבה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השעות המזכות בהנחה והיקף ההנחה משתנים בין החניונים המשתתפים וכל אלו (לרבות החניונים) עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה ו/או מפעילי החניונים ולא תהיה למנוי/ה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי החברה ו/או כלפי מפעיל החניון.
    4. מידע אודות פרטים בדבר חניונים אשר מעניקים את ההטבה ואחוז ההטבה יופיע במפת האפליקציה. חיווי על ההטבה ישלח ללקוח/ה אשר מחנה את רכבו/ה בחניון בעת כניסת הרכב לחניון באמצעות הודעת SMS/PUSH. המנויים נותנים את הסכמתם מראש לקבלת הודעות SMS כאמור ולא ניתן לבקש הסרה מקבלת הודעות אלו. מובהר כי ללא הסכמה זו לא ניתן להנות מהטבת החניה.
    5. ההטבה תינתן מהמחיר המלא המפורסם בחניון.
    6. ההטבה תופיע כזיכוי בחשבונית החודשית. למימוש ההטבה, לקוחות הפרימיום יידרשו לשלם דרך אפליקציית Cello בלבד. הטבה שלא מומשה מכל סיבה שהיא לא תיצבר.
    7. אין כפל הנחות והטבות– במידה ותעודכן הנחה ממקור אחר עבור החניון בו מעוניינים לממש, הנחת Cello תבוטל.
    8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה או לבטלה מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובכפוף להוראות הדין.
  15. תנאים והגבלות ביחס לשירותים המבוססים על שירותי מיקום / בלוטות':
   1. האמור להלן מתייחס לשירותים הבאים: שירותי כיבוי חניה אוטומטית, שירות "סטראטר" – שירות תזכורות להפעלת חניה (במכשירי אנדרואיד בלבד), שירות תזכורות להארכת חניה ושירות תזכורות לסיום חניה. החברה ממליצה, ככל האפשר, ובהתאם לסוג המכשיר (אייפון/אנדרואיד) להפעיל את שירותי המיקום והבלוטות' יחדיו לשם פעילות תקינה של השירותים.
   2. שירותים אלו נשענים על נתונים המתקבלים ממכשיר הטלפון הנייד של המנוי, ופועלים באמצעות אפליקציית Cello בלבד (אין אפשרות להשתמש בשירותים אלו באמצעות אתר האינטרנט).
   3. פעילותם התקינה של שירותים אלו מחייבת כי מכשיר הסלולאר של המשתמש/ת יהיה תקין בכל העת, וכל מערכותיו יפעלו כיאות ובכלל זה מערכת הבלוטות', שירותי המיקום (GPS) והמכשיר יהיה מחובר בכל המועדים לאינטרנט סלולארי לצורך קיומה של תקשורת בין האפליקציה ושרתי החברה. מובהר כי מאחר והשירותים נשענים על מדדים מהמכשיר הנייד תיתכן סטייה בקבלת הנתונים מהמכשיר אצל החברה, אשר יגרמו לסטייה בפעילות השירות, לרבות ביחס למועד סיום החניה/התחלת חניה באופן אוטומטי ו/או קבלת תזכורת אודות החניה, ואף יתכנו מקרים שהשירות לא יפעל כלל. לפיכך, האחריות לוודא את פעילות השירותים ותקינותם הינה על המשתמש/ת בלבד ולא על Cello. במקרה שהשירות לא פעל אין בכך לפטור את המנוי מחובתו להפעיל/לסיים באופן עצמאי את שירותי החניה. בעת הפעלת האפליקציה לאחר ההרשמה לשירות יידרש הלקוח להגדיר את פעילות החיווים הרלוונטיים לשירותים הרלוונטיים בהתאם להנחיות החברה על מנת שהשירות יפעל כהלכה.
   4. מובהר כי אי תקינות שירותי המיקום ו/או קישוריות הבלוטות', עלולים להביא לליקויים במתן השירותים, ומשכך האחריות להפעלתם/כיבויים הינה על המשתמש/ת בלבד ולא על Cello, ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי Cello.
   5. שירותים המבוססים על שירותי מיקום (GPS) – מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירותים לעיל ו/או חלקם נסמכים, באופן מלא או חלקי, על קבלת חיווי תזוזה של המכשיר הסלולארי, בהתאם למדדים מקומיים במכשיר הסלולארי. חיווי התזוזה במכשיר מפעיל שרשרת בדיקה לרבות מהירות נסיעה של המנוי, אשר בסיומן תשלח האפליקציה באופן אוטומטי לשרת Celloבקשה להפעלתו או סיומו של השירות הרלוונטי (סיום החניה/התחלת חניה/שירות תזכורות וכד'). לשם הבהרה, פעילות תקינה של מגנון כיבוי חניה אוטומטי מבוסס שירותי המיקום מחייב התקיימותם של מספר פרמטרים מצרפיים תקינים, אשר ליקוי בפעילות כל אחד מהפרמטרים יפגע בפעילותו המיטבית של השירות: 
    • חיישנים לזיהוי פעילות: חיישנים המנטרים את תנודות המכשיר הסלולרי של המנוי, ונתוני אינדיקציה להיתכנות של פעולות שונות שהמנוי/ה מבצע/ת – לדוגמה נסיעה.
    • רכיב GPS: באמצעותו ניתן לאתר את מיקום המכשיר הסלולרי של המנוי/ה ולאשר את היתכנות פעולת הנסיעה אשר זוהתה על-ידי החיישנים לזיהוי פעילות.
    • אינטרנט (תקשורת נתונים): השירותים האמורים נסמכים על חיבור פעיל וזמין לרשת האינטרנט על מנת לקיים תקשורת בין האפליקציה לשרת לצורך הוצאה לפועל של השירות הרלוונטי.
   6. שירותים המבוססים על חיבור להתקן בלוטות' (Bluetooth): שירותים המבוססים על התקן בלוטות', מסתמכים על תקינותו של חיבור הבלוטות' במכשיר הסלולרי של המנוי/ה וברכב, ובנוסף מחייב חיבור זמין ופועל של המכשיר הסלולארי של המשתמש/ת לרשת האינטרנט. שירותים הנסמכים על מנגנון זה מחייבים חיבור בין אפליקציית Cello להתקן הבלוטות' שברכב. ככל שבוצע חיבור תקין, יתקבל חיווי אצל שרתי החברה מאת המכשיר אודות החיבור, ובהתאם יופעל או יסתיים השירות באופן אוטומטי. מובהר כי פעילות השירותים המפורטים בסע' ‎5.13.1 מחייבת פעילות שירותי המיקום (GPS) ואינה יכולה להתבסס על התקן הבלוטות' בלבד.
   7. יובהר כי במידה והמשתמש/ת ת/יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות', האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי, והמנגנון לא יפעל בקשר עם רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים, וכמו כן המנגנון יפעל על הרכב המקושר למכשיר הטלפון הנייד רק כאשר ייעשה שימוש באותו טלפון נייד המכיל את מזהה הבלוטות'.
   8. על המשתמש/ת לוודא לצורך הפעילות התקינה של השירות האוטומטי, כי היישום אינו מצוי במצב "שינה" ו/או כי היישום אינו כלול ברשימת ה"יישומים ללא ניטור". עוד נדרש מהלקוח/ה לוודא כי שירותי המיקום ורכיב ה-GPS פועלים וכי קיימת במקום קליטה סלולארית/אינטרנט. בכל החלפה של מכשיר סלולארי יש צורך בהגדרות מחדש של המכשיר והיישום. ככל שהינך נתקל/ת בקושי לשם הגדרות היישום בטלפון הינך מתבקש/ת ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. אי ביצוע הפעולות המפורטות לעיל פוטר את Cello מכל אחריות ככל שאיזה מבין השירותים המפורטים בסע' ‎5.13.1, או כולם, לא פעלו כשורה לאור האמור בסעיף זה, לא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או דרישה בעניין.
   9. בכפוף לפעילותם התקינה של שירותי המיקום והבלוטות' וככל שתתקבל באפליקציה בקשה לסיום החניה, תשלח למשתמש הודעת SMS המעדכנת על הכיבוי האוטומטי של החניה. ככל שלא התקבלה הודעה על המשתמש/ת לסיים את החניה באופן עצמאי והינך מתבקש/ת ליצור קשר מיידית עם שירות הלקוחות של החברה. אי קבלת ההודעה, מכל סיבה שהיא ובכלל זה מסיבות שמקורן אצל החברה הסלולארית אינה באחריות Cello ואין בה כדי לפטור את המשתמש/ת מהאחריות לכיבוי ו/או הפעלת החניה.
   10. מובהר כי הואיל והשירותים נשענים על חיווי מהטלפון הסלולארי, יתכן כי במצבים מסוימים השירותים האוטומטיים יכנסו לפעולה באופן אוטומטי גם אם לא חל שינוי במצב הרכב, ולפיכך החניה עלולה להסתיים מעצמה חרף שהרכב לא הונע. לדוגמא כאשר המשתמש/ת צורך/ת שירותים כגון 'חנה וסע' ו/או בשימוש בהתקן בלוטות'. כך לשם הדוגמא במצב בו המשתמש/ת מחנה את הרכב לגביו הופעלו השירותים האוטומטיים ולאחר מכן ממשיך/ה לנסוע בכלי תחבורה חלופי, כגון רכבת, קורקינט ממונע וכדומה.
   11. באפשרות המשתמש/ת להפעיל ולכבות את השירותים המנויים בסע' ‎5.13.1 (או חלקם) במסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון המתאים במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו המשתמש/ת כיב/תה את המנגנון, השירותים לא יעבדו, כלומר לא יתקבלו תזכורות ו/או החניה לא תוארך ו/או תסתיים באופן אוטומטי. באפשרות המשתמש/ת להפעיל מחדש את השירותים ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת.
   12. שירות "סטראטר" (תזכורות להפעלת חניה) – הינו "שירות בהרצה" ו- Cello לא תהיה אחראית במידה והוא אינו עובד באופן תקין. על הלקוח/ה לדווח לחברה על אי תקינות הפיצ'ר על מנת שזו תוכל לטפל בליקויים. שירות זה פועל בטלפון עם מערכת הפעלה אנדרואיד בלבד.
   13. תשומת לב המשתמש/ת כי הרשויות מולן פועלת החברה יכולות לשנות מעת לעת את מקומות החניה בהם נדרש/ת לשלם עבור החניה ומתבצעת בהם אכיפה. על המשתמש/ת לשים לב לשילוט המקומי, שהוא הקובע אם נדרש לשלם עבור החניה – ימים ושעות. לפיכך, תזכורת הפעלת חניה (ה"סטארטר") עלולה להתקבל באזור בו לא נדרש להפעיל חניה. במקרה זה יש לפעול על פי הנחיות השילוט המקומי בלבד. כמו כן, תשומת הלב כי מאחר ושירותי המיקום נשענים על נתונים ממכשיר הסלולאר תיתכן סטייה של 100 מ' בזיהוי אזור החניה הנדרש בתשלום. חברת Cello לא תהא אחראית על המיקום המדויק של הרכב ו/או על הודעה שהתקבלה בטעות או לא התקבלה כלל ולפיכך הופעלה חניה שלא לצורך ו/או לא הופעלה חניה. ככל שהתקבלה תזכורת להפעלת חניה במקום / בזמן בו לא נדרש להפעיל חניה או במקרה שלא התקבלה תזכורת להפעלת חניה במקום/בזמן בו נדרש הפעלת חניה על המשתמש/ת להפעיל את החניה בעצמם, וכן לפנות לחברה בכל אחת מדרכי יצירת הקשר ולדווח לנו על מנת שהחברה תוכל לבדוק את הנושא ולטפל בו.
  16. הוספת רכב לחניה חד פעמית
   1. באפשרות המנויים להוסיף רכב לחניה חד פעמית ויהיה ניתן להפעיל באמצעותה חניה בכחול לבן בהתאם לתנאים בתנאי שימוש אלו והרכב לא ישוייך למנוי.
   2. ניתן להוסיף רק רכב אחד לחניה חד פעמית.
   3. החניה תוצג בהיסטורית התנועות באפליקצייה.
   4. תו תושב לא יוצג אבל התעריף יחושב בהתאם.
   5. לא ניתן להוסיף כינוי לרכב זה.
   6. הרכב ימחק במקרים הבאים:
    1. אם החניה הסתיימה.
    2. אם הוזן רכב אחר לחניה זמנית.
    3. כשהאפליקציה תסגר (לא ברקע).
   7. הפעלת חניה חד פעמית אפשרית לקוחות פרטיים, בכל המסלולים.
   8. לקוחות עם 2 מספרי טלפון במנוי – לכל מספר טלפון תהיה הרשאה להפעיל חניה חד פעמית.
   9. לקוחות עם חניה חודשית / יומית פעילה, יוכלו להוסיף גם חניה חד פעמית.
   10. לא ניתן להפעיל חניה חד פעמית במקרים הבאים:
    1. לקוחות עסקיים.
    2. במידה והרכב כבר מצורף למנוי.
    3. במידה ואין בכלל מספרי רכב רשומים במנוי.
   11. לקוחות פרימיום:
    1. לא יקבלו עבור רכב זה כיבוי חניה אוטומטי.
    2. יקבלו תזכורות.
  17. מנגנון הצלה
   1. ברשויות מקומיות סמוכות קיימים מקומות חניה ברחובות מסוימים, אשר משתמש/ת המבקש/ת להחנות בהם את הרכב, עלול/ה לטעות לחשוב שהם מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחת בעוד שהם למעשה מצויים בשטחה המוניציפאלי של רשות מקומית אחרת. המשמעות היא, כי ברשות הגובלת אמנם יופעל אמצעי לתשלום אגרת הסדר החניה, אך ברשות הזכאית תודיע המערכת לפקח כי לא שולמה אגרת הסדר חניה כדין.
   2. לשם הפעלת המנגנון, המשתמש/ת נותן/ת הסכמתו/ה לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות, ויימצא, כי המערכת הופעלה ברשות הגובלת, תבצע המערכת באופן אוטומטי "תיקון" בו תסיים את פעולתה ברשות הגובלת ותחל לפעול ברשות הזכאית ("מנגנון הצלה") כך שעד למועד התיקון תשולם אגרת הסדר חניה לרשות הגובלת ולאחריו תשולם אגרת הסדר החניה לרשות הזכאית. חיוב המשתמש/ת בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המשתמש/ת ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה בוצעה החניה בפועל.
   3. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות מנגנון ההצלה, אשר ניתן כמנגנון סיוע בלתי מחייב בלבד, והאחריות לרישום ועדכון חניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המנוי/ה בלבד. כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המשתמש/ת להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלוונטית.
 6. תוכן האתר והאפליקציה והשימוש בהם
  1. האתר, האפליקציה והתכנים הכלולים בהם הינם בבעלות החברה או צדדים שלישיים. השימוש באתר ו/או באפליקציה במידע, בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים הניתנים ע"י החברה כפוף לכל הוראות התנאי השימוש והדין, והשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים ו/או השירותים מהווה אישור כי המשתמש/ת קרא/ה בעיון את כל הוראות התנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבין/ה אותן והו/יא מסכים/ה להן ומתחייב/ת למלא את כל האמור בהן. משתמש/ת שאינו/ה מסכים/ה לאיזה מבין התנאים מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות מתבקש להימנע מכל שימוש ו/או ניסיון שימוש באתר ו/או באפליקציה.
  2. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש באתר ו/או באפליקציה, בכל אמצעי שהוא לרבות באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  3. בתוך כך, השימוש באתר ו/או באפליקציה בכללותם, לרבות כל התכנים המופיעים בהם כהגדרתם להלן מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל בלבד, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS). בתוך כך, השימוש באתר ו/או באפליקציה מיועד לשימוש פרטי ואישי בלבד, ואין למשתמש זכויות בהם, מכל סוג שהוא למעט כאמור בתנאי השימוש להלן.
  4. בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
  5. האתר והאפליקציה מכילים מידע כללי ואינפורמטיבי המובא לשם הנוחות ביחס למוצרים ו/או שירותים הקשורים לפעילותה של החברה. כמו כן, אתר עשוי לכלול מידע בדבר שירותים ו/או מוצרים המשיקים לפעילות החברה ומוצריה ואשר מסופקים על ידי צדדים שלישיים. האתר כולל גם את האפשרות לביצוע רכישה דיגיטלית. לפיכך, ולאור האמור לעיל, מובהר כי המידע באתר אינו בבחינת המלצה ו/או חוות דעת מכל סוג ביחס אליו, ובכלל זה ביחס לכל מידע אחר שהוא ולא ניתן לקבל על בסיסו החלטות כלשהן, ובכלל זה לרכישת מוצר ו/או שירות המוצע במסגרת האתר.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש/ת לא ת/יהיה רשאי/ת לעשות שימוש באתר, בין היתר, בנוגע לעניינים הבאים: לעשות כל שימוש שיש בו כדי להוות הפרת זכות יוצרים של אחרים של החברה, לרבות ובכלל זה העתקה, העברה, הפצה, הצגה, פרסום של המידע באתר בכל דרך שהיא; לעשות כל שימוש באתר הנוגד הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; לשנות או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר או את קוד התוכנה; להשתמש באתר בדרך בלתי חוקית לרבות לצורך הפצה, שיווק או פרסום של חומר מזיק, מפיץ דיבה העלול לפגוע ברגשות אחרים או בשמם הטוב; להפריע לשימושם של אחרים או החברה באתר; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בתכני האתר ובפעילותו ולרבות בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם; להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר או לאיזו ממערכותיו; להציב קישורים לאתר זה בלא קבלת רשות מראש ובכתב מהחברה, ליצור יצירות נגזרות וכד'.
  7. החברה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את שימוש המשתמש/ת באתר, בין היתר עקב הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנ"ל, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפי הלקוח וכלפי כל צד ג'.
  8. מובהר כי המידע הכלול באתר יכול להשתנות מעת לעת וכי יתכן כי המידע מוצג באתר, לרבות תמונות, מוצג באופן חלקי, לא מעודכן ו/או אף שגוי, זאת חרף מאמצי החברה להציג באתר מידע מדויק, עדכני ומהימן ככל שניתן.
  9. האתר ו/או האפליקציה עשויים להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי החברה אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על החברה ו/או על בעל האתר המקושר אחריות כלשהי בגינם. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  10. המשתמש/ת מודע/ת ומסכים/ה לכך שהשימוש באתרים ושירותים של צד שלישי הינו באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת, וכי המשתמש/ת מוותר/ת ולא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר ו/או באפליקציה בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. בכל מקרה, והחברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות או חובה בקשר לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בקשר לכך.
  11. אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
  12. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
  13. המשתמש/ת מסכים/ה כי החברה רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  14. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר ו/או האפליקציה, המידע והשירותים במסגרתם, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים וכל היבט אחר הכרוך בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש/ת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
 7. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצובו, תכניו, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סמלים, קבצי גרפיקה, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה וכן קוד התוכנה, הם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או בבעלות מורשים מטעמינו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
  2. אין להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. על אף האמור לעיל, תוכנו של אתר זה ניתן להורדה, להדפסה או להעתקה לשימושך האישי והלא מסחרי.
  3. על המשתמש/ת נאסר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (Reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעלול להוות הפרה או פגיעה בקניינה הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
  4. אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה ו/או של Cello בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של Cello, באופן כלשהו אשר סביר שיגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון ב-Cello ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלות החברה ו/או Cello ו/או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט ו/או האפליקציה הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים ו/או בקשר עם/ו/או ממומנים על ידי Cello או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.
 8. פרטיות
  1. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. יש לקרוא אותה בעיון כאן.
 9. חיובים ותשלומים
  1. למען הסר ספק, מובהר כי תשלום דמי החניה באמצעות האפליקציה הנו עבור חניה בכחול לבן ברשויות המקומיות ועבור חניה בחניון בלבד, דמי החניה אינם כוללים תשלומים עבור שירותים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות שירותי שמירה, השגחה וכד', ומוסכם על המשתמש/ת כי לא י/תטען על ידו/ה ו/או מי מטעמו/ה ו/או לא תוטל על החברה ו/או מפעיל/בעל החניון ו/או מי מטעמם, במישרין ו/או בעקיפין, כל חבות כלשהי שאינה קשורה לזכות החניה בלבד. בתוך כך, החברה ו/או מפעיל/בעל החניון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי המשתמש/ת ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם השימוש בחניון, מכל סוג שהוא.
  2. התעריפים בגין החבילות והמסלולים ייקבעו על ידי Cello, מעת לעת, והם יפורסמו על ידי Cello באתר האינטרנט ו/או באפליקציה.
  3. תקופת החיוב בגין החניות והשירותים שבוצעו בחשבון הלקוח/ה יהיו ביחס לתקופה שבין ה-25 לחודש עד ה-24 לחודש העוקב.
  4. החיוב בגין השירותים במסלולים במנוי יחויבו באופן מלא עבור כל תקופת החיוב, או חלק ממנה, וביחס לכל רכב הרשום תחת המנוי בנפרד והכל כאמור בסעיף ‎2.6 לעיל. החיוב עבור כל רכב הרשום במנוי יבוצע ללא תלות בשימוש בשירותים או בחלק מהם עבור אותו רכב.
  5. תשלום דמי החניה על פי הסדר החניה והתשלום בגין השירותים ייעשה על ידי המנוי/ה ל- Cello באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המנוי/ה. עם הצטרפותו/ה של המנוי/ה להסדר החניה, נותן/ת הו/יא את הסכמתו/ה ואישורו/ה לחיוב כרטיס האשראי.
  6. לא עלה בידי Cello לגבות את התשלום המגיעה לה מאת המנוי/ה באמצעות כרטיס האשראי שלו/ה, ת/יפרע המנוי/ה את חובו/ה ל- Cello בתוך 7 ימים מיום שנדרש הו/יא לכך בכתב. במידה והמנוי/ה לא פרע/ה את חובו/תה, החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה להשהות ו/או להפסיק את מתן השירותים לרכב ו/או לכלל הרכבים תחת המנוי והכל עד לפירעון מלוא החוב. במקרה של חיובים חוזרים ונשנים שלא נפרעים תהיה החברה רשאית לבטל את המנוי ולסרב להעניק שירותים למנוי.
  7. ידוע ומוסכם על המשתמש/ת כי חיובו/ה בגין שירותי החניה מותנה בקבלת אישור מהרשות הציבורית ו/או החניון וכי יתכנו מקרים כי המידע הרלוונטי יועבר שלא בסמוך למועד החניה בפועל. המשתמש/ת נותנ/ת את אישורו/ה לחיובו/ה בגין שירותי החניה בין אם בכחול לבן ובין אם בחניונים בסמוך לאחר קבלת המידע מהגורם הרלוונטי ללא תלות במועד שבו יועבר המידע אודות ביצוע החניה. מוסכם כי המשתמש/ת לא ת/יעלה טענות כנגד מועד החיוב אף אם החיוב יתבצע זמן רב לאחר מועד החניה בפועל.
  8. המנוי/ה מסכימ/ה כי בהתאם לדין ואחת לחצי שנה תשלח Cello ריכוז חשבוניות תקופתי לכתובת המייל המעודכנת במנוי עם פירוט החשבוניות והחניות שבוצעו, וזאת נוסף על משלוח חשבונית שנתית ברבעון הראשון של השנה המתייחס לשנה החולפת. במידה והמנוי/ה מעוניין/ת לקבל חשבוניות בדואר יש לפנות למוקד השירות לעדכון הכתובת ולשליחת החשבונית כאמור.
  9. ביקש/ה המנוי/ה לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב/ה בחשבון, ת/יפנה המנוי/ה, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו/ה בחשבון, אל החברה ות/ימסור בפניה את המידע הבא:
   • שם המנוי/ה, שם הנהג/ת ומספר הטלפון הסלולארי של המנוי/ה.
   • תיאור החיוב לגביו מבקש/ת הו/יא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו/ה.
  10. נעשתה פניית המשתמש/ת בעל פה אל החברה, רשאית החברה לדרוש מאת המשתמש/ת לשלוח אליה את פנייתו/ה, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.
  11. החברה תמסור למשתמש/ת את המידע המבוקש על ידו/ה ו/או תודיע למנוי/ה את תוצאות בדיקת פנייתו/ה בתוך 10 ימי עסקים. במקרים חריגים תהיה החברה רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי/ה ב- 10 ימי עסקים נוספים.
  12. מצאה החברה כי פניית המנוי/ה מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 10 ימי עסקים באותו סכום אשר נגב/תה ביתר או תציע לו/ה פיצוי חלופי אשר יוסכם על המשתמש/ת.
  13. סברה החברה כי פניית המשתמש/ת אינה מוצדקת, תשלח למנוי/ה הסבר בעניין זה בכתב בתוך המועד הקבוע (7 ימים).
  14. תשלום ישיר (פריפייד)
   1. באפשרות המנוי לטעון לחשבון המנוי שלו סכום כסף מראש, על מנת לשמש אותו לביצוע חניות והכל בכפוף להוראות התקנון. מובהר כי שירותי התשלום הישיר ניתנים באמצעות חברת EPRS (להלן: "המפעיל"), ובאחריותה בלבד, ובשימוש באפשרות זו המנוי מצהיר כי הוא קרא את מלוא תנאי חברת EPRS ולרבות את מדיניות הפרטיות שלה והוא מסכים להם. ככל שהמנוי/ה אינו/ה מסכים/ה לתנאי המפעיל הוא/היא מתבקשים שלא לעשות שימוש בשירות זה.
   2. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין ו/או בעקיפין, לשירותי המפעיל, על כל הכרוך בהם, וכל טענה בקשר לשירותים אלו תופנה על ידי המנוי/ה אך ורק למפעיל.
   3. מובהר כי בעת הטענת חשבון המנוי באמצעות האפליקציה תתווסף לסכום שיוטען עמלת הפצה בסך של 6 ₪ אשר תועבר למפעיל שירות התשלום הישיר. הטענת המנוי לא תתאפשר ללא תוספת עמלת ההפצה והמנוי/ה נותנים את הסכמתם לגביית העמלה מראש.
   4. הטענת חשבון המנוי מצריכה רישום מוקדם.
   5. ההטענה היא באמצעות מערכות המפעיל בעמדות טעינה הפזורות בארץ ו/או באמצעות האפליקציה. כמו כן, קיימת אפשרות לבצע הטענה באמצעות יצירת קשר עם המוקד הטלפוני של החברה. על הטענת המנוי בכל אחת מהאפשרויות העומדות לרשות המנוי/ה יחולו כל התנאים הרגילים החלים על הטענת החשבון ובכלל זה גביית העמלה.
   6. השימוש בסכום שהוטען אפשרי עבור תשלום בגין חניות בכחול לבן ושירותים הכוללים סיום חניה אוטומטי ותזכורות להארכת חניה. לא ניתן להשתמש ביתרה הצבורה לשם תשלום עבור חניה בחניונים ולא ניתן להצטרף למסלולים וחבילות פרימיום.
   7. ידוע ומוסכם על המנוי כי לאחר הטענת החשבון לא ניתן לבצע משיכה של יתרת הסכום מחשבון המנוי/ה. מובהר כי יתרה צבורה שלא נוצלה בתוך 365 ימים ממועד הטענת המנוי תתאפס ולא ניתן יהיה להשתמש בה.
   8. ככל שהיתרה הצבורה בחשבונו של המנוי תהיה נמוכה ולא תאפשר השלמת מחזור חניה אחד או יותר, יופיע בתחילת החניה מד זמן אשר יציג את משך זמן החניה המקסימאלי העומד לטובת המנוי/ה. ככל שהמנוי נדרש למשך חנייה ארוכה יותר עליו להטעין מראש את החשבון, שאם לא כך החניה תסתיים באופן אוטומטי בתום המועד. ככל שהמנוי/ה לא הטעין את חשבונו מראש ביתרה נוספת הרי שהמשמעות הנובעת מכך תחול עליו בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה. על המנוי/ה לוודא כי הטענת החשבון נכנסה לתוקף טרם תחילת החניה.
   9. במקרה נוצל במלואו הסכום שהוטען לא תתאפשר צריכת שירותים עד להטענה נוספת של החשבון. ככל שעקב תקלה או שיבוש במערכות תתאפשר צריכת שירותים על אף שלא קיימת יתרה בכרטיס תהיה החברה רשאית לפעול בכל דרך לגביית התשלום עבור השירותים שנצרכו, לרבות לקזז את סכום החיוב מכל הטענה נוספת שתתבצע, וזאת ללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לטובת החברה על פי דין ו/או הסכם.
 10. הטבות ומבצעים 
  1. החברה יכולה להעניק הטבות ו/או קופונים זמניים או קבועים (להלן: "ההטבות") מעת לעת כחלק מפעולות שיווקיות, שיתופי פעולה עם חברות וכדומה. מובהר כי ההטבות שיינתנו, אם יינתנו, יהיו בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. מובהר כי הטבות ינתנו ללקוחות פרטיים בלבד בעלי חשבון בתוקף עם אמצעי תשלום מעודכן.
  2. ההטבות יינתנו בסכומים שונים לחניה בכחול לבן או בחניה חניונים או בגין שירותים או אחר. כל הטבה תוגדר עם תוקף הזנה ושימוש אשר יכול להשתנות בין הטבה להטבה ועל הלקוח/ה מוטלת האחריות להתעדכן על המידע הרלוונטי להטבה.
  3. הטבות מסוג "הטבה מפוצלת" יינתנו על בסיס הסכום הנקוב בהטבה הרלוונטית ולפי הסכום שיוגדר לפיצול. כך, שסכום ההטבה יפוצל לכמות החניות שיוגדרו בהטבה. לדוגמא, בהטבה בסך 20 ₪ ל-4 חניות, הלקוח/ה ת/יהיה זכאי/ת לקבל עד 5 ₪ בכל חניה עד לגובה ההטבה הכללי.
  4. ההטבה שתוזן לחשבון הלקוח/ה תשתקף בחשבונית החודשית בגין השירותים אליהם הוזנה ההטבה. זאת רק במקרה בו השירות שניתן בגינה אינו שירות אונליין אשר מחוייב באופן ישיר ונפרד בכרטיס האשראי ולא נכלל בחשבונית החודשית.
  5. מובהר כי ההטבות תקפות אך ורק לשימוש בשירותים הקיימים שמציעה החברה המוגדרים להטבה הספציפית באותו זמן שההטבה הונפקה ללקוח/ה. מובהר כי לא יינתנו הטבות בכל הנוגע לשירותי אונליין אשר מחוייבים באופן ישיר ונפרד בכרטיס האשראי ולא נכלל בחשבונית החודשית.
  6. מובהר כי ההטבות הינן אישיות ולא ניתן להעביר הטבות בין חשבונות, ולא ניתן להזין יותר מהטבה אחת למנוי בעת ובעונה אחת. אופן קבלת ההטבה: מרגע הזנת קוד הקופון דרך האפליקציה או דרך שירות הלקוחות.
  7. בכל מקרה בו מספר רכב ו/או מספר טלפון לא הועברו לחברה בצורה נכונה החברה לא תישא בעלויות החניה ובקבלת ההטבה כאמור, וללקוח/ה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין.
  8. החברה לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו למשתמש/ת ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל בקבלת ההטבה, למעט אם עסקינן בכשל הנובע נוכח מעשה ו/או מחדל ישירים של החברה.
 11. הגבלת אחריות
  1. כלל המידע שבאתר ו/או באפליקציה, לרבות קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, ניתן לשימוש כמות שהם (AS IS) בכפוף לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ומבלי שיש בהם על מנת ליצור, במישרין ו/או בעקיפין ו/או מכוח הדין, כל התחייבות ו/או מצג, במפורש או במשתמש/ת, אשר אינם מצויינים באופן מפורש כלפי המשתמש/ת ו/או צדדים שלישיים כלשהם לרבות לא בנוגע למידת הדיוק, שלמות, רמת העדכון, התאמתו של המידע למטרת או לצורך מסויים וכד'. מובן כי לא ניתן להתאים את המידע באתר לצרכיו האישיים של כל משתמש/ת ומשתמש/ת. אשר על כן לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר עם המידע באתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו/ה.
  2. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש/ת חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר ו/או באפליקציה. עם זאת, האתר ו/או האפליקציה אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש/ת ו/או למנוי/ה גישה אליהם מעת לעת. עוד ידוע למשתמש/ת ו/או למנוי/ה, כי האתר ו/או האפליקציה לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is) ו- (As Available)- המשתמש/ת ו/או המנוי/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הו/יא אחראי/ת באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהו/יא עושה באתר ו/או באפליקציה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בהם.
  3. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה יפעלו באופן תקין וללא ליקויים ו/או בזמינות מלאה. שיבוש כלשהו בפעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או שירותי החברה מכל סיבה שהיא, בין היתר, עקב שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במערכות החברה מכל סיבה שהיא, תקלה הקשורה לפעילות השירותים וכד', לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש/ת ו/או מי מטעמו/ה כלפי החברה.
  4. המשתמש/ת ו/או המנוי/ה מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על השימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.
  5. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. בתוך כך, יתכן כי האתר אינו מותאם לכל ציוד הקצה ודפדפני האינטרנט. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש וכד'.
  6. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים, הנובעים ו/או הקשורים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל תוכן ו/או שירות ו/או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בהם, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש/ת במהלך ו/או עקב השימוש באתר ו/או באפליקציה; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או האפליקציה, לרבות כל תוכן ו/או שירות בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; וכיו"ב.
  7. המשתמש/ת ו/או המנוי/ה מתחייב/ת כי ת/יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש/ת ו/או המנוי/ה ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה אשר על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לחברה אין אחריות לגביו.
  8. כפי שהובהר לעיל, חלק משירותי החברה נשענים על פעילותם התקינה של שירותי המיקום/ בלוטות' וכן של פעילותה התקינה של הרשת הסלולארית אליה משתייכ/ת המשתמש/ת, החיבור לרשת ומכשיר הטלפון הסלולארי של המשתמש/ת. משכך, המשתמש/ת הינו/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לתקינותם וזמינותם של כל האמצעים הנדרשים לשם קבלת שירותי החברה ו/או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים, ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה לחברה ו/או למי מטעמה ככל שהוא לא פעל בהתאם לאחריות המוטלת עליו.
  9. נפלה טעות סופר ו/או קולמוס שהינה חריגה וברורה על פניה, בתיאורו של מוצר/שירות, כגון (אך לא רק) מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את החברה.
  10. מובן כי לחברה ו/או מי מטעמה אין שליטה על פרסומות למוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם באתר זה ובין אם נכללים באתרים ודפים חיצוניים המקושרים במסגרת אתר זה ו/או על סדר הופעתן ו/או אמיתותן ו/או חוקיותן ו/או מוסריותן וכד', ולמשתמש/ת אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לפרסומות כאמור.
  11. כל פעולה שת/יבצע המשתמש/ת בקשר לקישורים ו/או הפניות לאתרים ודפים חיצוניים הינה באחריותם הבלעדית שלו/ה ושל בעלי האתרים החיצוניים בלבד, ומשתמש/ת לא תהיה והו/יא מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
  12. החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, כמו גם את היקף וזמינות השירותים המוצעים, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בו – והכל, בלי שתידרש להודיע ללקוח/ה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי שיש בכך כדי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי את פעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או מתן השירותים המוצעים, כולם או מקצת.
  13. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה ללקוח/ה במקרה של הפרה יסודית של התקשרות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה ללקוח/ה טענות נוספות כנגד החברה. בשום מקרה, וחרף האמור לעלי, האחריות של החברה ו/או מי מטעמה לכל הנזקים בקשר לשימוש באתר, במצטבר, לא תעלה על הסכום שהוציא/ה המשתמש/ת בפועל בקשר עם רכישת מוצר ו/או שירות באתר (אם בכלל).
  14. אין בהגבלת האחריות בהתאם לסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בהתאם להוראות הדין.
 12. סיום ההתקשרות:
  1. המנוי/ה זכאי/ת להפסיק את התקשרותו/ה עם החברה באשר להסדר החניה ו/או כל שינוי או ביטול של אחד מהשירותים במתן הודעה בכתב או בעל פה, לרבות באמצעות פניה באמצעות חשבון המשתמש, באתר האינטרנט והאפליקציה או באמצעות פנייה לחברה במוקד שירות הלקוחות בטל' 9070*. ניתנה הודעה כאמור תסתיים ההתקשרות בין הצדדים בתוך 3 ימי עסקים.
  2. בסיום ההתקשרות בין הצדדים, בין אם בכלל ובין אם ביחס לאחד מבין השירותים שהחברה מציעה, ת/יחויב המנוי/ה באופן יחסי בגין השירות/ים שהועמדו לרשותו עד לסיום ההתקשרות.
  3. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי/ה לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה ו/או בגין שירותים אחרים שקיבל/ה המשתמש/ת ו/או בהתחייבויות אחרות של המנוי/ה אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
  4. החברה תהיה רשאית, להפסיק את ההתקשרות עם המנוי/ה בהתקיים אחד מאלה:
   • המנוי/ה לא עמד/ה בהתחייבויותיו/ה על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו/ה לתשלום דמי החניה ותשלום בגין השירותים, במלואם ובמועדם.
   • המנוי/ה עש/תה שימוש לרעה בהסדר החניה.
   • המנוי/ה מסר/ה ל-Cello מידע מהותי שאינו נכון.
 13. התיישנות
  1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש/ת ו/או המנוי/ה מודע/ת, מסכים/ה ומאשר/ת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ביחס למתן שירותיה כמפורט בתנאי שימוש אלה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
 14. הפרות וסעדים
  1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות החברה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- 1971, ויהוו ראיה מוחלטת לאמיתות האמור בהם.
  2. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין לפרסם, להעתיק, להפיץ, לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בתכני האתר.
 15. שיפוי
  1. המשתמש/ת מתבקש/ת לפעול בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, ולציית לדין החל בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או בתוכנו. ככל שהמשתמש/ת לא ת/יפעל כאמור בתנאי השימוש ו/או הדין הו/יא מתחייב/ת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה במישרין ו/או בעקיפין (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחה). מובהר כי אין בסעיף זה על מנת לגרוע מכל סעד אחר העומדת לחברה על פי כל דין.
  2. כמו כן, המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או שימוש פסול ו/או בלתי חוקי באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם.
 16. תחום וסמכות שיפוט
  1. על כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר ו/או לאפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 17. שונות
  1. התנאים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים בקשר עם האתר ותוכנו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, בקשר לעניינים אלו.
  2. במידה והוראה מהוראות התנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאי השימוש ו/או את החלקים שלא בוטלו ו/או צומצמו על ידי בית המשפט.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את התנאי השימוש, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא קבלת הסכמת המשתמש/ת, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחו המחייב של התנאי השימוש הנו זה שיופיע מעת לעת באתר, והשינויים יכנסו לתוקפם באופן מיידי. באחריות המשתמש/ת להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. ויובהר, כי המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש/ת בדבר קבלת השינויים.
  4. במידה והחברה תבצע בתנאי השימוש שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עלולים להשפיע ו/או לשנות באופן מהותי את זכויות המשתמש/ת, תנקוט החברה באמצעים סבירים על מנת להודיע על כך למשתמש/ת באחד מאמצעי הקשר העומדים לרשותה (לדוגמא, באתר, באפליקציה, בחשבון המשתמש, דוא"ל וכד'). המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש/ת בדבר קבלת השינויים.
  5. Cello תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי/ה לצד שלישי, ובלבד כי נתנה על כך הודעה בכתב למנוי 14 ימים מראש, ובכפוף לכך שזכויותיו/ה של המנוי/ה לא תיפגענה. אי מימוש זכויותיה של Cello על פי תנאי השימוש אין משמעו כי Cello מוותרת עליהן.
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital